سامانه داده پردازی پژوهش  Members  
 
 
 

پژوهشگران
    جستجو و انتخاب پژوهشگران : تعداد پژوهشگران عضو سامانه بر اساس نوع انتخاب : :  688 نفر
نام خانوادگی : دانشکده :   
نمایش 1 تا 20 از 688 مورد   1                  

ردیف اطلاعات بیشترنام پژوهشگر دانشکدهگروه آموزشیمرتبه علمی
1
آتشکاری - کاظم مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشیار
2
آروند - مجيد علوم پايه شيمی استاد
3
آروند - پریسا معماری و هنر نقاشی استادیار
4
آسرايی - اسدالله علوم ریاضی رياضی کاربردی استادیار
5
آقا خانی - حميد معماری و هنر گرافيک مربی
6
آقا معالی - محمود رضا علوم پايه زيست شناسی استادیار
7
آقابابايی - حسين ادبيات و علوم انسانی حقوق دانشیار
8
آقاربیع - آمنه معماری و هنر معماری استادیار
9
آقاپور - فرزانه
10
آقایی زاده گورابی - اسماعیل ادبيات و علوم انسانی جغرافيا استادیار
11
آیاتی - زینب فنی و مهندسی شرق گیلان علوم مهندسی استادیار
12
ابراهيمی آتانی - شهاب‌الدين علوم ریاضی رياضی کاربردی استاد
13
ابراهیم نژاد شلمانی - میلاد فنی و مهندسی شرق گیلان مهندسی عمران استادیار
14
ابراهیم پور ازبری - مصطفی ادبيات و علوم انسانی مديريت استادیار
15
ابراهیمی - مریم تربيت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی استادیار
16
ابراهیمی آتانی - رضا فنی مهندسی کامپيوتر دانشیار
17
ابراهیمی گسکرئی - رضا علوم کشاورزی خاک شناسی استادیار
18
ابریشم کش - سپیده علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی استادیار
19
ابوالقاسمی - سيدعبدالحسين علوم کشاورزی علوم دامی مربی
20
ابوالقاسمی - عباس ادبيات و علوم انسانی روانشناسی استاد