سامانه داده پردازی پژوهش  Members  
 
 
 

آمار فعالیت های پژوهشی ثبت شده در سامانه
ردیف موضوع فعالیت تعداد فعالیت ثبت شدهنمودار عملکرد کمی
1 مقاله در نشریه13948
2 مقاله در همایش13433
3 کتاب813
4 پایان نامه10355
5 اختراع و نوآوری165
6 فعالیت فناورانه151
7 جوایز و نشان علمی51
8 نظریه پردازی18
9 فعالیت های علمی اجرایی1013
11 طرح پژوهشی (دانشگاه)942
12 طرح پژوهشی (خارج دانشگاه)434