سامانه داده پردازی پژوهش  Members  
 
 
 

آمار فعالیت های پژوهشی ثبت شده در سامانه
ردیف موضوع فعالیت تعداد فعالیت ثبت شدهنمودار عملکرد کمی
1 مقاله در نشریه13691
2 مقاله در همایش13366
3 کتاب798
4 پایان نامه10142
5 اختراع و نوآوری163
6 فعالیت فناورانه147
7 جوایز و نشان علمی48
8 نظریه پردازی18
9 فعالیت های علمی اجرایی997
11 طرح پژوهشی (دانشگاه)942
12 طرح پژوهشی (خارج دانشگاه)394