سامانه داده پردازی پژوهش  Members  
 
 
 

آمار فعالیت های پژوهشی ثبت شده در سامانه
ردیف موضوع فعالیت تعداد فعالیت ثبت شدهنمودار عملکرد کمی
1 مقاله در نشریه13271
2 مقاله در همایش13098
3 کتاب748
4 پایان نامه9882
5 اختراع و نوآوری116
6 فعالیت فناورانه123
7 جوایز و نشان علمی40
8 نظریه پردازی16
9 فعالیت های علمی اجرایی901
11 طرح پژوهشی (دانشگاه)942
12 طرح پژوهشی (خارج دانشگاه)376