سامانه داده پردازی پژوهش  Members  
 
 
 

آمار فعالیت های پژوهشی ثبت شده در سامانه
ردیف موضوع فعالیت تعداد فعالیت ثبت شدهنمودار عملکرد کمی
1 مقاله در نشریه14132
2 مقاله در همایش13502
3 کتاب823
4 پایان نامه10503
5 اختراع و نوآوری177
6 فعالیت فناورانه160
7 جوایز و نشان علمی52
8 نظریه پردازی20
9 فعالیت های علمی اجرایی1039
11 طرح پژوهشی (دانشگاه)942
12 طرح پژوهشی (خارج دانشگاه)442