سامانه داده پردازی پژوهش  Members  
 
 
 
 
اعلانات
آیین نامه پژوهانه (گرنت)

 دستورالعمل اجرایی آئین‏ نامه پژوهانه

مقدمه

این دستورالعمل با استناد به ماده 4 آئین‌نامه مصوب پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورخ 27 / 6 / 1390 و به منظور حسن اجرای آن در دانشگاه گیلان و همچنین تقويت زيرساخت‌هاي پژوهشي و جهت‌دهی تحقيقات به سمت توليد دانش و فناوری تدوين شده است.

ماده1: نحوه تخصیص پژوهانه

 1. با توجه به معیارهای تعیین شده در این دستورالعمل، با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه سالانه 25 درصد از اعتبارات برنامه تحقیقات دانشگاهی سهم بودجه عمومی دولت، بر اساس امتیازات حاصل از ماده 2 همین دستورالعمل به عنوان پژوهانه در اختیار اعضای هیأت علمی متقاضی دانشگاه قرار می‏گیرد.
 2. كليه اعضاي هیأت علمي دانشگاه پس از عقد قرارداد مي‌توانند از اعتبار پژوهانه استفاده نمايند.
 3. 3. معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بر اساس امتیازات کسب شده هر عضو هیأت علمی متقاضی، میزان اعتبار تخصیص یافته به وی را در هر سال تعیین و به دانشکده و معاونت اداری مالی دانشگاه ابلاغ می‌نماید.
 4. اعتبار پژوهانه سالیانه اعضای هیأت علمی از طریق حاصل‌ضرب امتیاز کسب شده در یک عدد ثابت محاسبه می‏شود. مقدار عدد ثابت بر اساس بودجه سالانه و سیاست‌های دانشگاه برای هر سال، به پیشنهاد شورای پژوهشی و تأیید هیأت رئیسه دانشگاه تعیین می‏شود.
 5. معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرم‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی لازم را طراحی و در اختیار دانشکده‌ها قرار می‌دهد.
 6. مسئولیت نظارت برحسن استفاده از اعتبار پژوهانه و انجام تعهدات اعضای هیأت علمی مشمول این دستورالعمل، بر عهده معاون پژوهش و فناوری دانشکده مربوطه است.
 7. زمان بهره‌برداری و تسویه حساب اعتبار پژوهانه یک سال، از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند است.

 ماده 2: نحوه تخصیص امتیاز

امتياز پژوهشي هر عضو هیأت علمي بر اساس جدول شماره 1 محاسبه می‌شود.

 

جدول 1: محاسبه امتیازات فعالیت‌های پژوهشی

بند

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز هر بند

سقف امتیاز

ملاحظات

1

چاپ مقالات در نشریات علمی و همایش های معتبر

1.1

مقاله JCR-Q1

15

-

* نشریات ISC فقط شامل نشریات علمی – پژوهشی مورد تایید وزارتین می باشد که دارای رتبه ISC نیز می باشند.

* نشریات JCR یعنی نشریاتی که در یکی از سه نمایه اصلی علوم، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی در پایگاه Web of Science نمایه شده و دارای ضریب تاثیر باشند.

* نشریات Listed ISI یعنی نشریاتی که در (Master List) نمایه شده و هنوز در سه نمایه اصلیWeb of Science قرار نگرفته باشند.

* وزارتین یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* همایش معتبر داخلی به همایش‌های برگزار شده توسط انجمن‌های علمی و دانشگاه‌های سراسری مورد تایید وزارتین گفته می شود که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده باشد.

* سخنرانی در همایش با ارائه گواهی سخنرانی یا پیوست نمودن جدول برنامه سخنرانی صرفنظر از نوع چاپ مقاله امتیاز مقاله کامل در نظر گرفته می‌شود.

 

2.1

مقاله JCR-Q2

10

3.1

مقاله JCR-Q3

7

4.1

مقاله JCR-Q4

5

5.1

مقاله علمی- پژوهشی مورد تأیید وزارتین (ISC)

4

6.1

مقاله  Listed ISI و نمایه شده در سایر موسسات معتبر

4

15

15

7.1

مقاله  علمی- ترویجی معتبر و مقالات مندرج در دایره‌المعارف

3

8

8.1

مقاله علمی کامل در مجموعه مقالات همایش­های علمی معتبر بین­المللی در خارج از کشور

2

6

10

9.1

مقاله علمی کامل در مجموعه مقالات همایش­های علمی بین­المللی داخل کشور

1.5

4.5

10.1

خلاصه مقاله در همایش‌های بین المللی و مقاله کامل در همایش‌های ملی

1

3

11.1

خلاصه مقاله در همایش های معتبر ملی

0.5

 

2

توليد دانش فني / اختراع يا اكتشاف منجر به توليد و تجاري‌سازي محصول يا فرآيند

1.2

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در اداره ثبت اختراع

10

-

 

 

2.2

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی

20

3.2

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در سطح بین المللی

(با تأیید مراجع علمی ذی‌صلاح و شورای پژوهشی دانشگاه)

60

4.2

تولید و معرفی ارقام جدید گیاهی و جانوری ( با تأیید علمی مراجع ذی‌صلاح وزارتخانه‌های متبوع)

10

5.2

کشف و معرفی گونه های جدید گیاهی و جانوری (موجود زنده،) با تایید مراجع علمی ذی‌صلاح و شورای پژوهشی دانشگاه

5

15

6.2

ثبت ژن

2

10

7.2

اثر بدیع و ارزنده هنری و یا ادبی و فلسفی چاپ شده

10

-

با تایید شورای پژوهشی دانشگاه

3

دریافت جوایز یا نشان‌های علمی- پژوهشی

1.3

کسب رتبه، دریافت جایزه یا نشان در جشنواره‌های علمی معتبر

بین المللی یا ملی

(جشنواره‌های خوارزمی، شیخ بهایی، رازی، فارابی و جشنواره های مشابه)

15

 

با تایید شورای پژوهشی دانشگاه

 

 

 

4

طرح های پژوهشی خاتمه یافته برون دانشگاهی (از طریق دانشگاه)

1.4

اعتبار جذب شده کمتر از 50 میلیون ريال

5

-

* ملاک تخصیص امتیاز، جمع واریزی بابت هر طرح (به نسبت مبلغ طرح) پس از خاتمه طرح و ارایه گزارش نهایی است.

* اعتبار پژوهشی جذب شده از نهادهای معتبر علمی (مانند صندوق حمایت از پژوهشگران) صرف نظر از طرف قرارداد، پس از اتمام طرح و با تایید معاونت پژوهش و فناوری مشمول این بند قرار می گیرد.

* امتیاز اعتبار جذب شده طرح‌های بین‌المللی دوبرابر محاسبه می‌شود.

* اعتبار طرح های مشترک دانشگاه و جامعه پس از اتمام طرح محاسبه می شود.

2.4

اعتبار جذب شده بین 50 تا کمتر از 200میلیون ريال

10

3.4

اعتبار جذب شده بین 200 تا کمتر از 500 میلیون ريال

15

4.4

اعتبار جذب شده بین 500 تا 1000 میلیون ريال

20

5.4

اعتبار جذب شده بالاتر از 1000 میلیون ريال

هر 1000 میلیون ريال اضافه

 15 امتیاز بیشتر

5

کتاب

1.5

تصنیف

20

-

امتیاز کتاب بر اساس فرم امتیازدهی کتاب که توسط مدیرگروه، معاونین پژوهشی و آموزشی و رئیس دانشکده تکمیل می‌شود تعلق می‌گیرد.

در فرم امتیازدهی از 100 امتیاز 30 امتیاز برای انتشارات دانشگاه گیلان و 20 امتیاز برای انتشارات معتبر در نظر گرفته می‌شود.

* انواع انتشارات دانشگاهی مورد تأیید شامل انجمن­های علمی معتبر، سمت، مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارتین و انتشارات معتبر دانشگاهی دنیا است.

* کتاب­های برگزیده سال جمهوری اسلامی ایران، صرف­نظر از ناشر با ضریب 2 محاسبه خواهد شد.

* به فصل کامل کتاب در انتشارات معتبر بین‌المللی 50 درصد اضافه می شود.

2.5

تألیف

15

-

3.5

ترجمه، تدوین و گردآوری و تصحیح انتقادی

8

20

4.5

تجدید چاپ کتاب دانشگاه گیلان

4

-

5.5

فصل کامل کتاب در انتشارات معتبر

(Book Chapter)

3

10

6

اعتبار ویژه

1.6

پژوهشگر برتر بین المللی

20

-

 بالاترین عنوان در یک سال محاسبه می‌شود

(بر اساس پایگاه طلایه داران علم)

2.6

پژوهشگر برتر کشوری

15

 

3.6

پژوهشگر برتر استانی

5

4.6

پژوهشگر برتر دانشگاه

3

5.6

انجام فعالیت‌های پژوهشی بین‌المللی

3

10

شامل طرح های پژوهشی مشترک بین المللی،  اخذ گرنت یا اعتبار بین المللی،  برگزاری کارگاه با مدعو خارجی، برگزاری دوره های کوتاه مدت با مدرس خارجی، انعقاد قرارداد و یا تفاهم نامه با تایید مدیریت همکاری های علمی بین المللی

6.6

سرپرستی دانشجویان در المپیادهای علمی بین‌المللی

2

2

با پیشنهاد دفتر همکاریهای بین المللی و تایید شورای پژوهشی دانشگاه

7

فعالیت های فناورانه

1.7

طرح خلاقیت و شکوفایی مصوب

2

 

به ازاء هر طرح مصوب

2.7

مسئول کانون خلاقیت و شکوفایی

1

10

در خصوص مسئول کانون خلاقیت بر اساس گزارش عملکرد و به ازاء هر طرح مصوب یک امتیاز تعلق می گیرد.

3.7

تاسیس هسته فناور

10

 

به تاسیس هسته، واحد و شرکت دانش بنیان یکبار و به شرط فعال بودن، بالاترین امتیاز داده می‌شود.

4.7

تاسیس واحد فناور و شرکت دانش بنیان نوپا

20

5.7

تاسیس شرکت دانش بنیان تولیدی و خدماتی

40

6.7

فروش دانش فنی بابت هر طرح

20

-

با تایید شورای پژوهشی دانشگاه

8

كرسي‌هاي نظريه‌پردازي

1.8

ارائه نظریه جدید با تایید مراجع ذیربط داخلی یا احراز کرسی نظریه پردازی با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی

40

-

 

2.8

ارائه کرسی نقد، مناظره و ترویجی با تایید مراجع ذی‌ربط دانشگاه

5

10

 

9

فعالیت‌های علمی اجرایی ( سقف کل فعالیت 15 امتیاز)

1.9

دبیر علمی همایش معتبر بین المللی

5

برای هر بند یک مورد تا سقف

15 امتیاز

با تایید شورای پژوهشی دانشگاه

2.9

دبیرعلمی و دبیر اجرایی همایش معتبر ملی

3

3.9

عضو هیأت تحریریه مجله معتبر

2

به مسئولیت‌های چندگانه در یک موضوع بالاترین امتیاز تعلق می‌گیرد.

در خصوص بندهای 6، 7 و 8 ارائه گزارش عملکرد و تایید معاونت پژوهشی الزامی است.

4.9

عضو هیأت مدیره انجمن‌های علمی معتبر و اعضای قطب علمی فعال

2

5.9

رئیس انجمن علمی مورد تأیید وزارتین

5

6.9

رئیس قطب علمی فعال

5

7.9

مدیر مسئول نشریات علمی پژوهشی دانشگاه، مدیر داخلی نشریات علمی پژوهشی دانشگاه

3

8.9

اعضای حقیقی کمیته نشر دانشگاه، اعضای فعال شورای کلینیک صنعت دانشگاه، نمایندگان فعال دانشگاه در کارگروه های استانی و ملی و نمایندگان فعال در تفاهم نامه ها

3

9.9

سردبیر نشریه علمی پژوهشی معتبر

5

بابت هر شماره از نشریه 75/. امتیاز

10.9

تهیه پروپوزال های فراخوان شده مسئله محور

1

3

 

11.9

 به ازاء هر طرح حمایت از پایان نامه کاربردی  دفاع شده (بر اساس آیین نامه حمایت از پایان نامه های کاربردی)  برای استاد راهنما

3

6

12.9

برگزاری نمایشگاه تخصصی رشته های هنر در سطح ملی (با مجوز فرهنگ و ارشاد) / کارگاه‌های تخصصی

5

10

با گواهی معتبر مورد تایید معاونت پژوهش و فناوری.

دستاوردهای برگزارکننده مدنظر است.

13.9

برگزاری نمایشگاه تخصصی رشته های هنر در سطح استانی (با مجوز فرهنگ و ارشاد) / کارگاه‌های تخصصی

3

14.9

برگزاری نمایشگاه تخصصی رشته های هنر در داخل دانشگاه (با مجوز دانشگاه) / کارگاه‌های تخصصی

2

15.9

ویرایش علمی کتاب

2

6

انواع انتشارات دانشگاهی مورد تأیید شامل انجمن­های علمی معتبر، سمت، مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارتین و انتشارات معتبر دانشگاهی دنیا است.

16.9

سخنرانی مدعو در همایش‌های علمی معتبر بین‌المللی

4

8

با گواهی معتبر مورد تایید معاونت پژوهش و فناوری.

17.9

سخنرانی مدعو در همایش‌های علمی معتبر ملی

2

4

 

تبصره 1: در تمامي فعاليت‌هاي پژوهشي بايد نام دانشگاه گیلان (University of Guilan) به عنوان سازمان متبوع ذكر شده باشد. فعالیت‌های پژوهشی قبل از انتقال اعضای هیات علمی انتقالی از سایر دانشگاه‌ها به دانشگاه گیلان صرفنظر از نوع وابستگی(فقط در سال اول انتقال) قابل بررسی است.

تبصره 2: در كليه فعاليت هاي مشترك در مواردی که افراد سهم خود را در پدید آوردن اثر تعیین کرده باشند، امتیاز به نسبت اعلام شده تقسیم می‏شود، در غیر این صورت، امتیازات کسب شده مطابق جدول تخصیص امتیاز ارتقاء توزیع می‏گردد.

تبصره 3: محدوده زمانی مورد پذیرش جهت تخصیص امتیاز به مقاله‏های مربوط به همایش‏های علمی، صرف نظر از زمان برگزاری همایش مشابه سایرمقاله‏ها و کتاب‏ها بوده و شامل مواردی خواهد بود که در دورۀ زمانی مورد نظر به چاپ رسیده باشند.

تبصره 4: امتیاز اعتبار جذب شده طرح‌های برون دانشگاهی به مجری(ان) پروژه تعلق دارد و براساس نامه رسمی مجری(ان) امتیاز بین همکاران توزیع می‌شود.

تبصره 5: اعضای هیات علمی جدید با سابقه کمتر از سه سال و استادیارانی که کمتر از سه سال از مرتبه مربی به دکتری ارتقا یافته باشند، در صورت عدم تمایل به استفاده از اعتبار پژوهانه، می‌توانند خارج از این دستورالعمل، طرح پژوهشی تا سقف مصوب شورای پژوهشی در راستای اولویت‌های ملی و منطقه‌ای ارائه نمایند. این امکان فقط یک بار قابل استفاده است.

تبصره 6: اعضای هیات علمی گروه هایی که مجری دوره‌های تحصیلات تکمیلی نیستند و مربیان دانشگاه در صورت عدم تمایل به استفاده از اعتبار پژوهانه، می‌توانند خارج از این دستورالعمل، طرح پژوهشی تا سقف مصوب شورای پژوهشی در راستای اولویت‌های ملی و منطقه‌ای ارائه نمایند. این تسهیلات در صورت کسب حداقل امتیاز پژوهانه مصوب شورای پژوهشی دانشگاه، در سالهای بعد نیز قابل استفاده است.

تبصره 7: به نویسنده مسئول مقاله چاپ شده در نشریات Nature و Science بدون در نظر گرفتن تعداد نویسندگان مقاله، 50 امتیاز و به نفرات بعدی 50 درصد امتیاز مقاله تعلق می گیرد.

تبصره 8: امتیاز ردیف های 1.1 الی 5.1 جدول 1 در مورد مقالات "نظری و کتابخانه ای" و "مطالعات میدانی و آزمایش بنیان" در رشته های علوم انسانی و معماری و هنر به ترتیب با ضریب 1.5 و 2 محاسبه می گردد.

تبصره 9: با توجه به متفاوت بودن هزینه های تولید مقاله، امتیاز مقاله بر مبنای نوع مقاله صرفا در ردیف های 1.1  الی 4.1 با ضرایب زیر محاسبه می گردد: مقاله های آزمایش بنیان با ضریب 2 و مقاله های مطالعات میدانی  با ضریب 1.25

 • مقاله نظری و کتابخانه ای: روش تحقیق در این نوع از مقالات کاملا نظری و کتابخانه ای می باشد.
 • مقاله مطالعات میدانی (Field studies): این نوع از تحقیق بدون استفاده از مواد و وسایل آزمایشگاهی و صرفا به صورت تکمیل پرسشنامه، مصاحبه، عکس، فیلمبردای و یا کامپیوتر انجام می شود و در مجموع نیاز به مواد و وسایل گران قیمت ندارد.
 • مقاله آزمایش بنیان (Experimantal based): در این نوع از مقالات تحقیقات آزمایشگاهی، کارگاهی و یا میدانی با استفاده از مواد و وسایل گران قیمت انجام می شود.

 

ماده 3: نحوه اجرا و برنامه زمان‌بندی

 1. عضو هيات علمي می بایست فعاليت‌هاي پژوهشي خود را از قبل و حداكثر تا پايان فروردين در سامانه داده پردازی پژوهش دانشگاه وارد ‌نمايد.
 2. معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با همكاري دانشكده‌ها، بر اساس امتياز كسب شده مطابق ماده 2، ميزان اعتبار پژوهشي هر فرد را تا پایان ارديبهشت ماه تعيين مي‌نمايد.
 3. اعضاي هيات علمي دانشگاه تا اواسط خرداد قرارداد پژوهانه خود را از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشکده به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال می نمایند.
 4. معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه حداكثر تا پايان خرداد ماه نسبت به عقد قراردادبا متقاضيان اقدام مي‌نمايد.
 5. معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در اولين فرصت (حداكثر تا پايان خرداد ماه) اعتبار تعیین شده هر دانشکده را جهت تخصیص به معاونت اداری مالی دانشگاه اعلام می‌نمايد.
 6. معاونت اداری مالی دانشگاه اعتبار تخصیصی را با هماهنگی دانشکده ها و بر اساس مواد 4 و 5 این آیین نامه پرداخت می نماید.

ماده 4: نحوه هزينه‌كرد

هر عضو هیأت علمي مي‌تواند پژوهانه خود را در راستاي سرفصل های زير هزينه نمايد:

الف –حداقل 90 درصد اعتبار پژوهانه با ارایه اسناد مثبته توسط عضو هیات علمی به معاونت پژوهشی دانشکده و پس از تایید، توسط حسابداری دانشکده قابل پرداخت است.

ب – حداکثر 10 درصد باقی مانده پس از تسویه بند الف از ماده 4 با ارایه صورتجلسه جانشین فاکتور قابل پرداخت می باشد.

تبصره 1: هر عضو هیات علمی می تواند کل اعتبار پژوهانه خود را ذخیره و به سال بعد منتقل نماید. لیکن اعتبار انتقالی و اعتبار سال جدید می بایست حتما در همان سال هزینه شود و هیچ کدام قابل انتقال به سال بعد نمی باشند.

تبصره 2: هزینه های کپی، پرینت، کاغذ A4،  صحافی و آژانس در قالب سرفصل الف ماده 4 قابل تسویه نمی باشد.

 

   ماده 5: موارد هزینه‌کرد سرفصل‌ الف ماده 4

 1. پرداخت هزینه خرید، نصب و تعمیر تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و تحقیقاتی جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی.

تبصره: لوازم غیر مصرفی خریداری شده همچون کامپیوتر، لپ تاپ ، تبلت، کتابخوان، پرینتر، اسکنر، هارد اکسترنال و دیتا ویدیو پروژکتور قابل حمل جزو اموال دانشگاه است و هزینه خرید آن‏ها هر 5 سال یک بار، پس از تحویل لوازم مستعمل قبلی، با تأیید معاونت پژوهشی دانشکده/پژوهشکده و تا سقف اعتبار پژوهانه، قابل پرداخت خواهد بود. بدیهی است این لوازم به امانت در اختیار عضو هیأت علمی قرار می‏گیرد.

 1. پرداخت هزینه آنالیز و خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی، میدانی و خرید مواد مصرفی آزمایشگاهی.
 2. پرداخت حق عضویت در مجامع علمی، هزینه ثبت اختراع، هزینه ثبت‌نام در همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه­های تخصصی داخلی و خارجی و سایر سفرهای علمی کوتاه مدت بر اساس شیوه‌نامه‌های مرتبط.

تبصره: پرداخت هزینه ثبت‌نام دانشجویان در همایش‌ها ی مورد تایید دانشگاه بلامانع است.

 1. پرداخت هزینۀ خرید کتب، نشریات، نرم افزارها، هزینۀ عضویت در پایگاه‌های اطلاعاتی و هزینه چاپ مقاله (Page Charge) در نشریات علمیQ1  و Q2 .

تبصره 1: کتاب‌های تخصصی خریداری شده ‌باید در دانشکده ثبت شود.

تبصره 2: پرداخت هزینۀ چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین (ISC) که دارای ضریب تاثیر می باشند با ارایه فاکتور و پس از چاپ  مقاله امکان‌پذیر است.

 1. پرداخت حق‌الزحمه به دانشجویان دانشگاه در قالب دستیار پژوهشی که با عضو هیأت علمی همکاری دارند تا سقف 40 درصد اعتبار پژوهانه، پس از تکمیل فرمهای مربوطه توسط حسابداری دانشکده به حساب دانشجو صورت می گیرد.

تبصره: دانشجویان بورسیه مجاز به استفاده از پژوهانه عضو هیأت علمی جهت شرکت در کنفرانس‌های خارجی نیستند.

 1. عضو هیات علمی می تواند اعتبار پژوهانه خود را به منظور اجرای دوره های پسا دکتری (Postdoc) هزینه نماید.
 2. هزينه‌هاي مربوط به اسناد ارزي به صورت ريالي و بر مبناي نرخ رسمي ارز در زمان هزینه‌کرد قابل پرداخت است.
 3. هزينه‌هاي مربوط به چاپ كتاب توسط انتشارات دانشگاه گیلان.

تبصره: محقق مجاز نيست براي انجام پروژه‌ها و قراردادهايي كه اعتبار آن از منابع مالي خارج از دانشگاه تأمين گرديده است، از پژوهانه خود هزينه نمايد.

 

این دستورالعمل مشتمل بر 5 ماده و 17 تبصره در تاریخ 19 / 2 /1396 در شورای پژوهشی دانشگاه و در تاریخ 23 / 5 /96 در هیأت رئیسه دانشگاه تصویب شد. و در تاریخ 28 / 6 / 96 با ابلاغ این دستورالعمل، تمامی دستورالعمل‏های مغایر لغو و بلااثر می ‏گردد.