فرایند پذیرش آثار

لیست کتب

بخش فروش

 
صفحه اصلی
پایگاه نشریات دانشگاه
تماس با ما
ورود

جستجو برای

[ Ctrl+Space ] - تغییر زبان

[ + ] - فاصل کلمات کلیدی متعدد

آورده در پیشرفته
لیست کتب
رکورد ۰ تا ۰ از ۰
ردیف عنوان مو لف
۱ گزارش نوزدهمین کنفرانس ریاضی کشور پناهی، سید غلامرضا
۲ جوشکاری انفجاری فلزات درویزه، ابوالفضل
۳ خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۴ خلاصه مقالات سومین سمینار طرحهای پژوهشی دانشگاه گیلان معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۵ مجموعه خلاصه مقالات سمینار سراسری بررسی تحلیلی و تجربی رفتار دینامیکی سازهها تحت اثر زلزله و بارهای انفجاری معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۶ مجموعه مقالات چهارمین همایش طرحهای علمی پژوهشی دانشگاه گیلان معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۷ گیلانشناسی مجموعه مقالات اوّلین سمینار بررسی فرهنگ و ادبیات گیلان رحمدل، غلامرضا
۸ مجموعه خلاصه مقالات اولین همایش تخصصی پسابهای آلاینده محیط زیست در استان گیلان معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۹ کارنامه پژوهشی دانشگاه گیلان ۱۳۷۵ صنایع نادری، ایرج
۱۰ سومین همایش علمی دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۱۱ کارنامه پژوهشی دانشگاه گیلان ۱۳۷۶ صنایع نادری، ایرج
۱۲ مجموعه مقالات چهارمین همایش سالانه بررسی تحلیلی و تجربی رفتار سازهها تحت اثر زلزله و بارهای دینامیکی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۱۳ خلاصه مقالات دوّمین همایش آلایندههای محیط زیست معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۱۴ خلاصه مقالات چهارمین همایش علمی دانشجویان دانشکده کشاورزی معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۱۵ مجموعه خلاصه مقالات پنجمین همایش دستاوردهای علمی پژوهشی دانشگاه گیلان حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۱۶ معرفی انتشارات دانشگاه گیلان صنایع نادری، ایرج
۱۷ راهنمای دانشجویی دانشگاه گیلان معاونت دانشجویی دانشگاه گیلان
۱۸ مجموعه مقالات پنجمین همایش سالانه بررسی تحلیلی و تجربی رفتار سازهها تحت اثر زلزله و بارهای دینامیکی حاجتی مدارایی، عطاءا... بهار، آرش
۱۹ معرفی طرحهای تحقیقاتی در دست اجراء مصوب ۱۳۷۸ حوزه معاونت پژوهشی
۲۰ بررسی عملکرد گذشته و وضعیت موجود دانشگاه گیلان دفتر برنامهریزی دانشگاه گیلان
۲۱ پنجمین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی انتشارات دانشگاه گیلان
۲۲ کارنامه پژوهشی دانشگاه گیلان ۱۳۷۷ معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۲۳ مجموعه مقالات ششمین همایش سالانه بررسی تحلیلی و تجربی رفتار سازهها تحت اثر زلزله و بارهای دینامیکی معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۲۴ مجموعه خلاصه مقالات ششمین همایش سالانه بررسی تحلیلی و تجربی رفتار سازهها تحت اثر زلزله و بارهای دینامیکی معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۲۵ مجموعه خلاصه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویان دانشکده علوم انتشارات دانشگاه گیلان
۲۶ مجموعه خلاصه مقالات ششمین همایش دستاوردهای علمی, پژوهشی دانشگاه گیلان حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۲۷ معرفی انتشارات دانشگاه گیلان حیدری , رحیم
۲۸ مجموعه خلاصه مقالات ششمین همایش علمی پژوهشی دانشجویان دانشکده کشاورزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی
۲۹ خلاصه مقالات هفتمین همایش سالانه بررسی تحلیلی و تجربی رفتار سازهها تحت اثر زلزله و بارهای دینامیکی صفرزاده , اشرف مرادی , صدیقه
۳۰ مجموعه مقالات هفتمین همایش سالانه بررسی تحلیلی و تجربی رفتار سازهها تحت اثر زلزله و بارهای دینامیکی صفرزاده, اشرف مرادی, صدیقه
۳۱ معرفی انتشارات دانشگاه گیلان حیدری , رحیم
۳۲ خلاصه مقالات کنگره امیرالمؤمنین امام علی(ع) دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان
۳۳ مجموعه چکیده مقالات چهارمین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی ستاد چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
۳۴ مجموعه مقالات هفتمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان جلد 1 معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۳۵ خلاصه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ شناسی فرهنگ گیلان زمین دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان
۳۶ کتاب راهنمای نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مکانیک کمیته انتشارات و دبیرخانه کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
۳۷ مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک جلد ۱ هیأت تحریریه نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
۳۸ فشرده مقالات نهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۳۹ مجموعه مقالات چهارمین همایش تخصصی آلایندههای محیط زیست(جلد۱) معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۴۰ دوازدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن گروه ریاضی
۴۱ مجموعه خلاصه مقالات دومین همایش علمی پژوهشی دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه گیلان کمیته اجرایی همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم
۴۲ خلاصه مقالات همایش شیلات و آبزیان (استان گیلان) دانشکده کشاورزی پردیس انزلی
۴۳ مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی رفتار سازهها تحت اثر زلزله حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و دانشکده فنی دانشگاه گیلان
۴۴ دهمین سمینار شیمی آلی ایران انتشارات دانشگاه گیلان
۴۵ خلاصه مقالات اولین کنگره سراسری فاطمه شناسی معاونت بسیج خواهران سپاه منطقه گیلان
۴۶ مجله محیط زیست و توسعه پایدار شماره ۱ دانشگاه گیلان
۴۷ خلاصه آیین نامه آموزشی و راهنمای اخذ و نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه گیلان معاونت آموزشی دانشگاه گیلان
۴۸ خلاصه مقالات و برنامههای سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی گروه ریاضی دانشکده علوم
۴۹ پانزدهمین سمینار جبر گروه ریاضی دانشکده علوم دانشگاه گیلان
۵۰ کتاب راهنمای هشتمین کنگره علوم خاک ایران دانشگاه گیلان، موسسه تحقیقات برنج کشور، انجمن علوم خاک ایران
۵۱ مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم خاک ایران (جلد ۱) ترابی گل سفیدی , حسین
۵۲ چکیده مقالات کنفرانس چایکاری و توسعه آن در مناطق گرمسیری حاشیه خزر دانشگاه دولتی لنکران، جمعیت چای آذربایجان، دانشگاه گیلان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، اداره کل خدمات پژوهشی سازمان چای ایران
۵۳ کارنامه پژوهشی سال ۸۱ صنایع نادری , ایرج
۵۴ کتابچه چکیده مقالات نخستین همایش دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی انجمنهای علمی دانشجویان مهندسی، باغبانی، جنگلداری، خاکشناسی و زراعت و اصلاح نباتات
۵۵ آشنایی با روشهای شکلدهی پودرهای فلزی درویزه، ابوالفضل
۵۶ شکلدهی الکترومغناطیسی فلزات درویزه، ابوالفضل
۵۷ مقاومت مصالح - تحلیل تنش در مخازن جداره (دیواره) ضخیم و اجزاء دوار درویزه، ابوالفضل
۵۸ مقاومت مصالح (بارگذاری پیچشی اجزاء با مقطع دایره و غیر دایره) درویزه، ابوالفضل
۵۹ مرجع طرح سازهها در برابر زلزله (جلد ۱) اوشکسرایی، رضا
۶۰ مرجع طرح سازهها در برابر زلزله (جلد۲) اوشکسرایی ، رضا
۶۱ مکانیک جامدات مهندسی (جلد ۱) درویزه، ابوالفضل
۶۲ مکانیک ضربه(جلد۱) شاکری، محمود – درویزه, ابوالفضل
۶۳ ریاضیات عالی مهندسی درویزه، منصور - درویزه، ابوالفضل - شناسا، محمد حسن
۶۴ طراحی و محاسبه سازههای بتنآرمه حاجتی مدارایی، عطاءا...
۶۵ مکانیک جامدات مهندسی (جلد ۲) درویزه، ابوالفضل - درویزه، منصور
۶۶ خستگی فلز در مهندسی استفنز، آر. آی فاچز، اِچ.ا.
۶۷ ایستایی معماری مدندوست، رحمت - خداپرست حقی، اکبر
۶۸ مبانی مهندس برِق ۱ باقرسلیمی، غلامرضا
۶۹ مکانیک ضربه (جلد ۲) شاکری، محمود - درویزه، ابوالفضل
۷۰ تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیکی جلد ۱ (الکترونیک ۱) بهرامپرور، محمدرضا
۷۱ تغییر شکل و شکست جامدات کدل، رابرت
۷۲ تکنولوژیهای نگهداری و تعمیرات و آنالیز ارتعاشی ماشینآلات اسماعیلزاده خادم، سیامک - امیدخواه نسرین ، محمدرضا - درویزه، ابوالفضل
۷۳ برنامه نویسی به زبان C شاهبهرامی , اسدالله
۷۴ مکانیک محیطهای پیوسته والیاپن. اس
۷۵ بالانسفنهای گریز از مرکز و عیبیابی ماشینآلات اسماعیلزاده خادم، سیامک - امیدخواه نسرین ، محمدرضا - درویزه، ابوالفضل
۷۶ مانیتورینگ وضعیت ماشینآلات اسماعیلزاده خادم، سیامک - امیدخواه نسرین ، محمدرضا - لیاقت ، غلامحسین
۷۷ ارتعاشات مکانیکی جلد اول (چاپ دوم) رائو
۷۸ کنترل کیفیت (چاپ دوم) بستوفیلد، دیل.اچ
۷۹ اسیلوسکوپ و سیگنال ژنراتور بالی , اس.پی بالی , راجیو
۸۰ آزمایشگاه الکترونیک ۱ نحوی، منوچهر
۸۱ راهسازی عربانی ، مهیار
۸۲ اصول و مبانی هنرهای تجسمی غلامعلیزاده ، حمزه
۸۳ سیال لزج فرهانیه , بیژن
۸۴ خشک کن های کالای نساجی خداپرستحقی , اکبر
۸۵ مبانی مهندسی برق ۲ کرمی , علی
۸۶ توربو ماشین گویندا , ان. اس ، رائو
۸۷ مهندسی ترافیک عربانی , مهیار
۸۸ ارتعاشات مکانیکی جلد ۱ رائو
۸۹ ارتعاشات مکانیکی (جلد ۲) رائو
۹۰ دینامیک اسمیت، چارلز- ای
۹۱ کنترل کیفیت بستوفیلد، دیل.اچ
۹۲ تاریخ تفکّر اجتماعی اسلام فرخپور لنگرودی، ایراندخت
۹۳ شغل، بودجه تحقیقاتی و مسأله فارغالتحصیلان جدید رشته ریاضی دوره دکتری سهله، حسین
۹۴ روش تحقیق و مأخذشناسی در ادبیات عرب هاشملو، محمد رضا
۹۵ پرتوی از اخلاق مدیریت در اسلام صدیق عربانی، یوسف
۹۶ گروههای کیفیت (بهرهوری) رابسون، مایک
۹۷ داوری تجاری بین المللی ایران و آنسیترال اسدی نژاد طاهرگورابی، سید محمد
۹۸ رژیم حفاظت اداری حقوقی ذخایر ماهیان حوزه آبی اتحاد شوروی کوزنتسوف، ک
۹۹ عروض رحمدل، غلامرضا
۱۰۰ نکتههایی در نقد ادب عرب هاشملو، محمد رضا
۱۰۱ بازیهای متنوع برای آموزش خواندن انگلیسی تامپسن.ای
۱۰۲ سیری در تاریخ ادبیات عرب از دوره جاهلی تا پایان عباسی هاشملو، محمد رضا
۱۰۳ رهیافتهای عملی و روانشناسی یادگیری برای معلمان و مربیان حمیدی، حسن
۱۰۴ اصول تهیه و تنظیم برنامهریزی درسی حمیدی، حسن
۱۰۵ خردنامه پارسایان (روایتی تازه از سراسر شاهنامه فردوسی) تودوآ، ماگالی - یوسفپور، محمدکاظم
۱۰۶ آفرینش حیات (جلد ۳) بررسی علمی تئوریهای منشاء کیهان، منشاء حیات، منشاء انسان درویزه، ابوالفضل
۱۰۷ پلنگینه پوش روستاولی. شوتا
۱۰۸ مکالمه عربی پیرامون انقلاب اسلامی و امور سیاسی هاشملو، محمدرضا
۱۰۹ درآمدی بر زبانشناسی فارسی خائفی، عباس - دبیر، بابک
۱۱۰ نگاهی بر علوم بلاغی در فن معانی، بیان، بدیع، عروض هاشملو، محمدرضا
۱۱۱ از کربلا تا حره (عاشوراشناسی ۴) رحمدل، غلامرضا
۱۱۲ تذکره شهدای کربلا رحمدل، غلامرضا
۱۱۳ تحلیلی از زندگی و آثار دانشمندان اسلامی (جلد اول) غفاری، محمد هادی
۱۱۴ آموزش تجزیه و ترکیب عربی هاشملو, محمدرضا
۱۱۵ ادبیات تطبیقی هاشملو، محمدرضا
۱۱۶ روابط بین الملل سیمبر، رضا
۱۱۷ تجزیه و ترکیب اشعار کلیله و دمنه پور محمد، رحمت
۱۱۸ اصول نامه نگاری انگلیسی (Writting letters) بوستامانته، فلورسیتا
۱۱۹ تاریخ ادبیات دوره اول عباسی هاشملو، محمدرضا
۱۲۰ کلیات آواشناسی تولید دبیر، بابک
۱۲۱ درسهای انشاء(۱) برای دانشجویان سال اول در رشته زبان و ادبیات عرب خیری، محمود
۱۲۲ درسهای انشاء(۲) برای دانشجویان سال دوم در رشته زبان و ادبیات عرب خیری، محمود
۱۲۳ درسهای انشاء(۳) برای دانشجویان سال سوم در رشته زبان و ادبیات عرب خیری، محمود
۱۲۴ تاریخ ادبیات عرب از سقوط بغداد تا عصر حاضر هاشملو. محمدرضا
۱۲۵ آفرینش حیات جلد چهارم درویزه، ابوالفضل
۱۲۶ تاریخ پیامبر اسلام هجرت تا وفات زاهدی توچائی، محمد حسن
۱۲۷ متون نظم و نثر عربی از دوره جاهلی تا پایان اموی هاشملو، محمدرضا
۱۲۸ مباحثی در نبوت و امامت زاهدی توچائی، محمدحسن
۱۲۹ تاریخ پیامبر اسلام تا هجرت زاهدی توچائی، محمد حسن
۱۳۰ درسهای مکالمه و آزمایشگاه ۱ برای دانشجویان سال سوم رشته زبان و ادبیات عرب خیری، محمود
۱۳۱ درسهای مکالمه و آزمایشگاه ۲ برای دانشجویان سال سوم رشته زبان و ادبیات عرب خیری، محمود
۱۳۲ درسهای مکالمه و آزمایشگاه ۳ برای دانشجویان سال سوم رشته زبان و ادبیات عرب خیری، محمود
۱۳۳ درآمدی بر مباحث نبوت اسماعیلی, عطاء الله
۱۳۴ اصول و روش ترجمه دبیر، بابک
۱۳۵ گیله گب (فرهنگ گیلکی- فارسی) نوزاد ، فریدون
۱۳۶ قطرالندی و بلالصدی یوسفی آملی، حسین
۱۳۷ مدیریت کلاس درس راگ , ای . سی
۱۳۸ صنعت گرایی ترنر ؛ باری .آ
۱۳۹ زینه المدایح شرح قصیده فرزدق در مدح امام عارفان خویی , مصطفی ابن محمد ترک .
۱۴۰ دستور زبان گرجی برای فارسی زبانان گگوچادزه , لیلا .
۱۴۱ تاریخ پیامبر اسلام از هجرت تا وفات (چاپ سوم ) زاهدی توچایی , محمد حسن
۱۴۲ تاریخ پیامبر اسلام تا هجرت(چاپ سوم ) زاهدی توچایی , محمد حسن
۱۴۳ درآمدی بر مباحث نبوت اسماعیلی , عطاء الله
۱۴۴ تاریخ زبان فارسی خائفی , عباس - دبیر , بابک
۱۴۵ بررسی نکتههای دشوار و مهم در قواعد عربی (جلد اول: صرف) هاشملو , محمد رضا
۱۴۶ بررسی نکتههای دشوار و مهم در قواعد عربی (جلد دوم: نحو) هاشملو , محمد رضا
۱۴۷ مجموعه مقالات و سخنرانیهای هزاره کوشیار گیلی نصیری، محمد رضا
۱۴۸ فهرست نسخههای خطی فارسی کتابخانه بروسه توفیق سبحانی، ه .
۱۴۹ دکتر محمد معین معین، علی
۱۵۰ از زمزمه تا فریاد رحمدل، غلامرضا
۱۵۱ فیض ربانی در شناخت علوم قرآنی صدیق عربانی، یوسف
۱۵۲ اصول نامه نگاری در انگلیسی (writting letters) بوستامانته، فلورسیتا
۱۵۳ کسایی مروزی تجربه کار، گیتی
۱۵۴ ایدز و ریشه یابی بحرانهای اخلاقی در غرب درویزه، ابوالفضل
۱۵۵ مبانی اخلاق اسلامی (جلد۱) امینیان، محمد علی
۱۵۶ تکالیف گوش و چشم و زبان از دیدگاه اخلاق اسلامی صدیق عربانی، یوسف
۱۵۷ رجزهای یورشی در کلام حماسهآفرینان کربلا رحمدل، غلامرضا
۱۵۸ آفرینش حیات (جلد ۱) (بررسی علمی تئوریهای منشاء حیات) درویزه، ابوالفضل
۱۵۹ مدخلی به آموزش زبان به شیوه ارتباطی لیتل وود، ویلیام
۱۶۰ مبانی فلسفه اسلامی امینیان، محمد علی
۱۶۱ حاکم حکیم (چشماندازی از دیدگاههای حکومتی سعدی) رحمدل، غلامرضا
۱۶۲ عروض رحمدل، غلامرضا
۱۶۳ از پانزده دریچه (نگاهی به فردوسی و شاهنامه او) تودوآ، ماگالی - یوسفپور , محمدکاظم
۱۶۴ توسعهطلبی تجاری انگلستان در حوزه خزر یونوسووا اسلام زاده، لیلی
۱۶۵ درآمدی بر شعر انگلیسی هاشمی، منصور
۱۶۶ رجزهای یورشی در کلام حماسهآفرینان کربلا رحمدل، غلامرضا
۱۶۷ مشاهیر گیلان (چاپ دوم با تجدید نظر و اضافات) مظفری، رضا
۱۶۸ ولایتعهدی امام رضا(ع) فرخ پور لنگرودی، ایراندخت
۱۶۹ تذکره شهدای کربلا - شهدای انصار رحمدل، غلامرضا
۱۷۰ آفرینش حیات جلد ۲ (بررسی علمی تئوری تکامل) درویزه، ابوالفضل - حسننیا، صادق
۱۷۱ تحقیقات در کشورهای اسلامی فتوحی قزوینی، رضا
۱۷۲ اطلاعات کتابشناختی (کتابنامه پانویس) موسوی، سید ولی ا...
۱۷۳ شیمی تجزیه ۲ (روشهای الکتروشیمیایی) زنجانچی، محمد علی
۱۷۴ شیمی تجزیه دستگاهی (جلد ۱) زنجانچی، محمدعلی
۱۷۵ فیزیولوژی گیاهی حقپرست، محمد رضا
۱۷۶ آزمایشگاه فیزیک پایة ۲ گروه فیزیک
۱۷۷ معادلات با مشتقات جزیی ریاضی فیزیک (جلد ۱) او، تین مانیت
۱۷۸ بیسیک پایه، مقدمه ای بر برنامه نویسی مونرو، دونالد.ام
۱۷۹ فتو شیمی و واکنشهای مولکولی دیوئی، چارلز.اچ - چاپمن، رارویل. اِل
۱۸۰ برنامهنویسی به زبان فرترن ۷۷ کریتسبرگ، چارلیس. بی - کارپنتز، نورمن. تی
۱۸۱ آزمایشهای شیمی تجزیه ۱ زنجانچی، محمد علی
۱۸۲ آزمایشهای شیمی عمومی شامل، علیاکبر
۱۸۳ آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ۱ افشار محمدیان، منصور
۱۸۴ مباحثی در شیمی دارویی سریری، ریحانه
۱۸۵ آزمایشهای شیمی معدنی با نگرش مفهومی مستشاری، سید مرتضی
۱۸۶ زبان تخصصی شیمی سریری، ریحانه
۱۸۷ سندروم داون (مونگولیسم: تریزومی ۲) مرزبان، منصور
۱۸۸ شیمی فیزیک عملی قنادزاده گیلانی، علی - سریری, ریحانه
۱۸۹ فضاهای متری کاپسن، ای.ت
۱۹۰ تقارن در شیمی دیوید سون، جورج
۱۹۱ حلقهها و تجزیه به عاملها شارپ، دیوید
۱۹۲ حل کردن مسایل با فرترن ۷۷ هان، برایان دی
۱۹۳ در آمدی بر نظریه گراف ویلسون، را بین، جی
۱۹۴ مقدمهای بر فیزیک مدرن آندرسون، المر. ئی
۱۹۵ مقدمهای بر مکانیک کلاسیک (جلد ۱) اریا، آتامپ
۱۹۶ دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ گروه فیزیک دانشگاه گیلان
۱۹۷ دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه ۳ گروه فیزیک دانشگاه گیلان
۱۹۸ آزمایشهای شیمی عمومی ۱ مستشاری، سید مرتضی
۱۹۹ دستور کار آزمایشگاه میکروبیولوژی نجفی، فاضل
۲۰۰ دستور کار آزمایشگاه فیزیک حرارت فنی گروه فیزیک دانشگاه گیلان
۲۰۱ بررسی سنتز و آثار فیزیولوژیکی پروستاگلاندینها مامقانی، منوچهر - جعفریان، مهناز
۲۰۲ لنزهای تماسی سریری، ریحانه
۲۰۳ نگرش شیمیایی بر جنگ تحمیلی مستشاری، سید مرتضی
۲۰۴ درس میکروبیولوژی عمومی نجفی ، فاضل
۲۰۵ پیوند کلیه، آب و الکترولیت در کودکان برهانی، سید مرتضی
۲۰۶ آشنایی با نظریه گروهها ابراهیمی آتانی، شهابالدین
۲۰۷ هنر حل مسأله در شیمی آلی آلونسو، میگوئل
۲۰۸ جبر مجرد (جلد ۲) حلقهها، مدولها و فضاهای برداری دامیت، دیوید.س - فوت ، ریچارد.م
۲۰۹ نارسایی کبدی در کودکان وُکر
۲۱۰ فلور گیلان (جلد ۱) (نهان زادان آوندی و بازدانگان) قهرمانینژاد، فرخ
۲۱۱ دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه ۳ گروه فیزیک دانشگاه گیلان
۲۱۲ دستور کار آزمایشگاه فیزیک حرارت فنی گروه فیزیک دانشگاه گیلان
۲۱۳ آزمایشگاه شیمی معدنی ۲ فلاح شجاعی. عبدا...
۲۱۴ تقارن در شیمی (چاپ دوم) دیوید سون، جورج
۲۱۵ سریهای فوریه و مسایل مقدار مرزی چرچیل، روئل. و - براون، جیمزوارد
۲۱۶ جداسازی و شناسایی مواد آلی (عملی) قسمت شناسایی مامقانی، منوچهر
۲۱۷ هواشناسی عمومی اسکوئیان، محمد
۲۱۸ مکانیک کلاسیک واگمار
۲۱۹ مقدمه ای بر گروههای توپولوژیک هیگنز, پ. جی
۲۲۰ شیمی آلی، مسایل و راهحلها بیکر، آرتور.د - انجل .روبرت
۲۲۱ طب ورزشی جلد ۱ بلومفیلد ,جی- فریکر ,پ. آ - فیچ ,ک. د
۲۲۲ نظریه اعداد مقدماتی یونگ, سی. ئی
۲۲۳ جبر مجردIII - نظریه گالوا - نظریه نمایش دامیت , دیوید. س - فوت , ریچارد. م
۲۲۴ طب ورزشی جلد ۲ بلومفیلد , جی - فریکر , پ. آ - فیچ , ک. د
۲۲۵ کاربرد واکنشهای کلاسیک در سنتز آلی هسنر, اَ – استامر, سی
۲۲۶ محاسبات عددی صابری نجفی، هاشم - بیآزار، جعفر - پناهی، غلامرضا
۲۲۷ شیمی صنعتی معین، محمد
۲۲۸ مبانی شیمی آلی برای دانشجویان زیستشناسی و علوم کشاورزی مامقانی، منوچهر - شیرینی، فرهاد
۲۲۹ شیمی فیزیک عملی قنادزاده گیلانی، علی - سریری، ریحانه
۲۳۰ روشها و فنون تدریس ریاضی تقوی، یارعلی
۲۳۱ آشنایی با نظریه گروهها ابراهیمی آتانی، شهابالدین
۲۳۲ روش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه علیزاده، نینا
۲۳۳ روش کار آزمایشگاه فیزیک جدید جلالپور، ایرج
۲۳۴ آزمایشهای شیمی عمومی (۲) شامل , علی اکبر
۲۳۵ مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربرد آن دکتر نصیر تقی زاده
۲۳۶ معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن نصیری , کامله
۲۳۷ آزمایشگاه فیزیک پایه ۳ گروه فیزیک دانشگاه گیلان
۲۳۸ آزمایشگاه فیزیک پایه ۳ گروه فیزیک دانشگاه گیلان
۲۳۹ آزمایشگاه فیزیک مکانیک و حرارت علیمحمدی , علی اکرم
۲۴۰ مبانی بیوشیمی برای علوم ورزشی ای هوستون, مایکل
۲۴۱ حل مسایل در شیمی تجزیه بروئر , استفان
۲۴۲ در آمدی بر نظریه گراف ویلسون، بین. جی
۲۴۳ فیزیک موج و ارتعاش پین ، اچ. جی
۲۴۴ مکانیک کوآنتمی پایه ساکسون , دیوید
۲۴۵ حلقه های سریال ج. پونینسکی
۲۴۶ نظریه ایده آل نودرث کات , دی . جی
۲۴۷ شیمی تجزیه کریستین , گاری. د
۲۴۸ آنالیز ریاضی مقدماتی بینمور ,کی. جی
۲۴۹ ژنتیک هنرنژاد، رحیم
۲۵۰ اصول اصلاح نباتات هنرنژاد، رحیم
۲۵۱ گیاهشناسی عمومی (آناتومی فیزیولوژی) فتوحی قزوینی، رضا
۲۵۲ اصلاح نباتات خصوصی هنرنژاد، رحیم
۲۵۳ قارچشناسی و بیماریهای گیاهی مقدماتی الهینیا، سید علی
۲۵۴ سبزیکاری زیر پوشش پلاستیک زایتس، پاول
۲۵۵ اصول اصلاح نباتات کوکوک، هرمن - کوبابه، گرد - ونتسل، گرهارد
۲۵۶ تئوری و کاربرد انواع ایندکسهای انتخابی در پرورش گلههای مدرن طیور براون، سی.جی - گیلز، ان.آر
۲۵۷ سبزیکاری زیر پوشش پلاستیک زایتس، پاول
۲۵۸ پرورش قارچ شامپینیون اشتاین اِک، هلموت
۲۵۹ پرورش متراکم ماهی (جلد۱) شفرد، جاناتان برومیج، نیال
۲۶۰ میوه های دانه ریز شهرستانی، نعمت ا...
۲۶۱ انتقال جنین (و بیوتکنولوژی وابسته به آن) در حیوانات اهلی محمودزاده، علیرضا
۲۶۲ پرورش مرکبات در ایران فتوحی قزوینی، رضا
۲۶۳ چایکاری و فنآوری چای حسن پور، معظم
۲۶۴ قارچشناسی و بیماریهای گیاهی (چاپ دوم با اضافات) الهی نیا، سیدعلی
۲۶۵ شناخت منابع آب کاستانی، ژیلبرت
۲۶۶ فرآوردههای فرعی زیتون در تغذیه دام از سری کتابهای منتشره FAO
۲۶۷ کنترل و گواهی بذر سوهانی، محمد مهدی
۲۶۸ قوانین جنگلها و مراتع توکلی، بابک
۲۶۹ مقدمهای بر فیزیولوژی و اکولوژی برنج اصفهانی، مسعود و تدوین دکتر مسعود اصفهانی.
۲۷۰ کتابنامه ماهیان گرم آبی توکلی، بابک
۲۷۱ علفهای هرز مهم مزارع و مراتع ایران اصغری، جعفر - محمودی، آرمان
۲۷۲ بهداشت ماهی جلد ۱ (با تجدید نظر و اضافات) پست، جرج
۲۷۳ بهداشت ماهی جلد ۲ (با تجدید نظر و اضافات) پست، جرج
۲۷۴ تکثیر و پرورش کپور و سایر ماهیان پرورشی هوروات، لاسلو تاماس , گیزلا سیکرو , کریس
۲۷۵ ماشینهای کشاورزی بِل، براین
۲۷۶ مدیریت خاک و نقش ماشینهای کشاورزی در خصوصیات فیزیکی خاک دیویس ، دی. بی - ایگل , دی. جی - فینی , جی.بی
۲۷۷ بوم شناسی زرکامی، رحمت
۲۷۸ مباحثی در زمینه آبیاری پارسینژاد، مسعود
۲۷۹ اصلاح درختان جنگلی رستمی شاهراجی، تیمور
۲۸۰ ناجوربالان استان گیلان لیناوری , رائو. ای - حسینی , رضا
۲۸۱ قارچشناسی و بیماریهای گیاهی(چاپ سوم) الهی نیا، سیدعلی
۲۸۲ فرهنگ جامع زیستشناسی هنرنژاد، رحیم
۲۸۳ استخراج آبهای زیرزمینی پیمیانتا، ژان
۲۸۴ خوراکهای غیر معمول در تغذیه حیوانات بودا، کلمان
۲۸۵ دستور کار عملیات آلودگی محیط زیست (آب) توکلی، بابک
۲۸۶ موتور و تراکتور باقری، ایرج
۲۸۷ ژنتیک اعلمی، علی
۲۸۸ آلودگی محیط زیست عظیمی، نورالدین
۲۸۹ اصول پرورش کرم ابریشم حسینی مقدم، سید حسین
۲۹۰ مبانی برنامهریزی مجتمعهای زیستی عظیمی، نورالدین
۲۹۱ تغذیه انرژی در نشخوار کنندگان ارسکوف. ای.آر
۲۹۲ اصول رده بندی جانوری کاپور. وی.سی
۲۹۳ تیره های متداول گیاهان گلدار هیکی، میکائیل کینگ،کلیو
۲۹۴ پرورش متراکم ماهی (جلد۲) شفرد، جاناتان برومیج، نیال
۲۹۵ فیزیولوژی علفهای هرز (جلد اول) تولید مثل و اکوفیزیولوژی دوک. استفن اُ
۲۹۶ جغرافیای جنگلهای جهان (قسمت اول) جنگلهای گرمسیری طاهری آبکنار، کامبیز
۲۹۷ جغرافیای جنگلهای جهان (قسمت دوم) طاهری آبکنار، کامبیز
۲۹۸ جنگلداری ۱ حسن زاد ناورودی، ایرج
۲۹۹ بیولوژی خاک (جلد ۱) موجودات خاکزی کریمینیا، آرمین
۳۰۰ بیولوژی خاک (جلد ۲) چرخه بیولوژیک عناصر در خاک کریمینیا، آرمین
۳۰۱ پرورش قارچ شامپینیون اشتاین اِک، هلموت
۳۰۲ اکولوژی عمومی طاهری , فردین
۳۰۳ بیولوژی حیوانات شکاری در ایران زرکامی , رحمت
۳۰۴ اصول پرورش کرم ابریشم حسینی مقدم , سید حسین
۳۰۵ فرهنگ جامع زیست شناسی هنرنژاد , رحیم
۳۰۶ اکولوژی دریا زرکامی , رحمت
۳۰۷ مدیریت علفهای هرز اصغری , جعفر
۳۰۸ پیدایش و طبقهبندی خاکها رمضانپور , حسن
۳۰۹ بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچها و سایر عوامل بیماریزا در گیاهان الهی نیا , سید علی
۳۱۰ سبزیکاری زیر پوشش پلاستیک زایتس، پاول
۳۱۱ پرورش متراکم ماهی (جلد۱) شفرد، جاناتان - برومیج، نیال
۳۱۲ اصول ایمنی در ماشینهای کشاورزی دیر، جان
۳۱۳ ژنتیک جمعیت دولیتل , دونالد. پی
۳۱۴ تولید مثل حیوانات مزرعه ای حافظ , ای. اس حافظ , بی
۳۱۵ فیزیولوژی انسان رحمانی نیا، فرهاد
۳۱۶ مبانی روانی- اجتماعی در تربیت بدنی رحمانی نیا، فرهاد
۳۱۷ آشنایی با تاریخ رشته های ورزشی رمضانی نژاد، رحیم
۳۱۸ حرکات اصلاحی . اکبر، مرتضی
۳۱۹ کفش و سلامتی رمضانی نژاد، رحیم
۳۲۰ فیزیولوژی انسان رحمانی نیا، فرهاد
۳۲۱ تکنیکهای دو و میدانی و مراحل آموزش(جلد۱) .فدراسیون جهانی دو و میدانی
۳۲۲ حرکت درمانی اکبر، مرتضی
۳۲۳ آزمایشات در فیزیولوژی ورزشی سینینگ
۳۲۴ تمرینهای قهرمانی والیبال(جلد۱)- آموزش مهارت اختصاصی برتیوسی، باب – هیپولیت،رالف
۳۲۵ آشنایی با تمرین وزنه برگر ، ریچارد
۳۲۶ حرکت شناسی و بیومکانیک کاربردی در ورزش (جلد۲) جنسون- شولتر- بنگرتر
۳۲۷ راهنمای مربیان- تغذیه و کنترل وزن ایسمن ، پاتریشیا - استیفن , جانسون – بنسون ، جان
۳۲۸ رشد و تکامل جسمانی حرکتی رمضانی نژاد، رحیم
۳۲۹ مفاهیم فیزیولوژیکی تمرین قدرتی موران، گری- مک گلین، جرج
۳۳۰ آناتومی کاربردی دانلی، جوزف
۳۳۱ تکنیک و تاکتیک دونده نیمه استقامت ویلسون، هاری- واتز، دنیس- هورویل، فرانک
۳۳۲ ژیمناستیک با وسیله، روش تدریس پایه ای اوذر، م کامیل
۳۳۳ تمرینات پایه در بازتوانی و توانبخشی شلتون، ربرت- گرنینگر، لئونارد- ماتز، آرن
۳۳۴ حقایقی درباره آمادگی، ورزش و تندرستی فرانکس- هاولی
۳۳۵ اطلس بیماریهای درختان میوه و برخی از گیاهان باغی و روشهای مبارزه با آنها الهی نیا , سیدعلی
۳۳۶ بیماریهای گیاهان زراعی پدرامفر , حسن
۳۳۷ دستور کار آزمایشگاه میکروبیولوژی نجفی یاسوری , فاضل
۳۳۸ فیزیک عمومی برای رشتههای کشاورزی علیمحمدی , علی اکرم
۳۳۹ خلاصه مقالات نخستین همایش علمی فرهنگ و تمدن تالش مرکز پژوهشی گیلانشناسی
۳۴۰ معرفی برنامههای هفته پژوهش استان گیلان ستاد برگزاری هفته پژوهش استان گیلان
۳۴۱ مجله محیطزیست و توسعه پایدار دانشگاه گیلان
۳۴۲ خلاصه مقالات هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
۳۴۳ پژوهشنامه علوم کشاورزی جلد 1 شماره 5 (ویژه نامه آفات و بیماریهای گیاهی ) دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
۳۴۴ چکیده مقالات نخستین همایش بینالمللی علوم ورزشی دانشگاههای حاشیه دریایخزر ستاد همایش
۳۴۵ راهنمای عمومی و فنی مسابقات سومین المپیاد ورزشی کشورهای حاشیه دریایخزر معاونت فنی و اجرایی المپیاد
۳۴۶ برنامه های راهبردی و عملیات تحول در نظام اداری سبحانی , غلامرضا
۳۴۷ اصول نامه نگاری بوستامانته , فلورسیتا
۳۴۸ تاریخ پیامبر اسلام هجرت تا وفات 0چاپ 4) زاهدی توچایی , محمدحسن
۳۴۹ تاریخ ادبیات عرب (دوره جاهلی و اموی) هاشملو , محمدرضا
۳۵۰ خلاصهای از صرف و نحو هاشملو , محمدرضا
۳۵۱ سیری در نقد ادبیات معاصر هاشملو , محمدرضا
۳۵۲ بررسی و نقد اشعار صعالیک هاشملو , محمدرضا
۳۵۳ گفتگوهای روزمره در موسم حج خیری , محمود
۳۵۴ متون نظم و نثر معاصر (عربی یک) هاشملو , محمدرضا
۳۵۵ دکتر محمد معین معین , علی
۳۵۶ تجزیه و ترکیب اشعار کلیله و دمنه پورمحمد, رحمت
۳۵۷ حقوق بشر در نظام بین الملل سیمبر , رضا
۳۵۸ کاربرد آمار در بوم‌شناسی لودویگ , جان ا. - جیمز. اف - رینولدز
۳۵۹ گزارش برگزاری هفته پژوهش استان گیلان حوزه معاونت پژوهشی
۳۶۰ شیمی آب کگلی , سوزان آندروس , جوی
۳۶۱ میکروبیولوژی (عمومی) (جلد اول) ولک , وزلی - ولر , مارگارت
۳۶۲ مقدمه ای بر شیمی آلی ۱ هایمر , الز
۳۶۳ مقدمهای بر شیمی آلی ۲ هایمر , الز
۳۶۴ ژیمناستیک با وسیله اوزر , م-کامیل
۳۶۵ با ما به مکه مکرمه بیایید البزار , محمد صالح
۳۶۶ حرکات اصلاحی اکبر , مرتضی
۳۶۷ ارتعاشات مکانیکی جلد اول (چاپ سوم) رائو
۳۶۸ روش کار آزمایشگاه فیزیک جدید (چاپ دوم) جلال پور، ایرج
۳۶۹ انگل شناسی کاربردی ندایی، جعفر
۳۷۰ آزمایشهای شیمی عمومی 1 مستشاری، سید مرتضی
۳۷۱ ستاره ناهید معین, محمد
۳۷۲ منابع گیاهی جنوب شرقی آسیا
۳۷۳ سرگذشت شگفت انگیز شنفری و شعرش دکتر محمدرضا هاشملو
۳۷۴ بیماریهای سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنها دکتر سیدعلی الهی نیا
۳۷۵ مدلسازی عددی در ارزیابی نامخرب الکترومغناطیس ناتان آیدا
۳۷۶ متون نظم و نثر عربی از دوره جاهلی تا پایان اموی دکتر محمدرضا هاشملو
۳۷۷ سیری در تاریخ ادبیات عرب از دوره جاهلی تا پایان عباسی دکتر محمدرضا هاشملو
۳۷۸ نکته هایی در نقد ادب عرب دکتر محمدرضا هاشملو
۳۷۹ اصول تغذیه آبزیان دکتر حمید علاف نویریان
۳۸۰ تنیس روی میز پیشرفته سعادت عبادی فر
۳۸۱ کنترل کیفیت دیل اچ بسترفیلد
۳۸۲ فنون اساسی تحلیل و کاربرد جمعیت شناسی کی . سرینی واسان
۳۸۳ ساختگرایی و حوزه زبان شناسی بابک دبیر عباس خائفی
۳۸۴ مقالات کلیدی هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشکده علوم کشاورزی
۳۸۵ ریشه های انقلاب اسلامی ایران ایراندخت فرخپور لنگرودی - محمد حسین اسماعیلی سنگری
۳۸۶ عملیات واحد در مهندسی شیمی وارن لی مکیب
۳۸۷ مکانیک آماری ب.ب .لود
۳۸۸ مواد هوموسی پروفسور ولفگانگ تسیشمن
۳۸۹ چاههای کوآنتومی (فیزیک و الکترونیک سیستم های دو بعدی) ا.شیک
۳۹۰ حشره شناسی کاربردی جعفر ندایی
۳۹۱ مکانیک سیالات نیما امانی فرد
۳۹۲ Cooperative Learning jaleh hassaskhah
۳۹۳ بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچها و سایر عوامل بیماریزا در گیاهان دکتر سید علی الهی نیا
۳۹۴ سیاست جنگل دکتر تیمور رستمی شاهراجی
۳۹۵ تاریخ ادبیات دوره دوم عباسی دکتر محمد رضا هاشملو
۳۹۶ آموزش تجزیه و ترکیب عربی دکتر محمد رضا هاشملو
۳۹۷ ماشین های کشاورزی براین بل
۳۹۸ تکثیر و پرورش کپور و سایر ماهیان پرورشی لاسلو هوروات گیزلا تاماس کریس سیکرو
۳۹۹ مبانی ژنتیک سهیلا تالش ساسانی
۴۰۰ تاریخ پیامبر اسلام هجرت تا وفات (چاپ 3) محمد حسن زاهدی
۴۰۱ تاریخ پیامبر اسلام تا هجرت(چاپ 3) محمد حسن زاهدی
۴۰۲ مجموعه مقالات هفتمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان جلد 3 حوزه معاونت پژوهشی
۴۰۳ مجموعه مقالات هفتمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان جلد 2 حوزه معاونت پژوهشی
۴۰۴ جموعه مقالات چهارمین همایش تخصصی آلایندههای محیط زیست(جلد۲) حوزه معاونت پژوهشی
۴۰۵ مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک جلد۲ هیأت تحریریه نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
۴۰۶ جموعه مقالات نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک جلد۳ هیأت تحریریه نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
۴۰۷ مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک جلد ۴ هیأت تحریریه نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
۴۰۸ مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم خاک ایران (جلد ۲) ترابی گل سفیدی , حسین
۴۰۹ تاریخ پیامبر اسلام هجرت تا وفات (چاپ دوم ) زاهدی توچائی، محمد حسن
۴۱۰ تاریخ پیامبر اسلام تا هجرت(چاپ دوم ) زاهدی توچائی، محمد حسن
۴۱۱ مهندسی راه آهن دکتر مهیار عربانی - دکتر فریدون مقدس نژاد
۴۱۲ تاریخ پیامبر اسلام تا هجرت(چاپ ۴) محمد حسن زاهدی
۴۱۳ گونه های گیاهان آرایشی - بهداشتی فرانک اس - داملیوسر
۴۱۴ درآمدی بر نظریه گراف رابین جی . ویلسن
۴۱۵ مجموعه مقالات پانزدهمین سمینار جبر ایران گروه ریاضی دانشگاه گیلان
۴۱۶ the Iranian Physical Chemistry Seminar zakerhamidi, shekarsaree, jamshidi, ghodsi
۴۱۷ اصول پرورش کرم ابریشم سید حسین حسینی مقدم
۴۱۸ زبان تخصصی شیمی دکتر ریحانه سریری
۴۱۹ فرهنگ مصور و جامع اصطلاحات بیوشیمی دکتر ریحانه سریری
۴۲۰ آشنایی با تمرین با وزنه ریچارد برگر
۴۲۱ تخریب لایه ازن و اثرات آن بر محیط زیست جانو ری دکتر کریم ثابت رفتار
۴۲۲ A Brief History of Literary Criticism Plato to Derrida farahbakhsh
۴۲۳ سبزیکاری زیر پوشش پلاستیک پاول زایتس
۴۲۴ بیماریهای گیاهان زراعی و روشهای مبارزه با آنها دکتر سید علی الهی نیا
۴۲۵ پی های گسترده دکتر ابوالفضل اسلامی دکتر ملک محمد رنجبر مهندس طه ریاضی مهندس مهدی ویس کرمی
۴۲۶ Principles of Writing Letters فلورسیتا بوستامانته
۴۲۷ ایستایی معماری دکتر رحمت مدندوست - دکتر اکبر خداپرست حقی
۴۲۸ طب ورزشی جی . بلومفیلد - ب.آ.فریکر.ک.د.فیچ
۴۲۹ طب ورزشی ۲ جی. بلومفیلد - پ .آ .فریکر - ک. د. فیچ
۴۳۰ عروض دکتر رحمدل
۴۳۱ معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربرد آنها دکتر نصیر تقی زاده
۴۳۲ ارتعاشات مکانیکی (جلد دوم ) پروفسور رائو
۴۳۳ کارنامه پژوهشی دانشگاه گیلان در سال ۱۳۸۴ حوزه معاونت پژوهشی
۴۳۴ تیره های متداول گیاهان گلدار میکائیل هیکی - کلیوکینگ
۴۳۵ فرهنگ جامع زیست شناسی دکتر رحیم هنرنژاد
۴۳۶ تحلیل سازه ها دکتر نصرت اله فلاح
۴۳۷ ژیمناستیک ۱ و ۲ بهناز متکلمی
۴۳۸ فیزیک عمومی برای رشته های کشاورزی علی اکرم علیمحمدی
۴۳۹ جبر خطی استفن ح - فرید برگ ، آرنولد ج. اینسل ، لارونس ای . اسپنس
۴۴۰ راهنمای آزمایشگاه آفات مهم درختان میوه دکتر احد صحراگرد
۴۴۱ آشنایی با تاریخ رشته های ورزشی دکتر رحیم رمضانی نژاد
۴۴۲ لیمونولوژی مهندس اکبر نصراله زاده
۴۴۳ مکالمه عربی پیرامون انقلاب اسلامی و امور سیاسی دکتر هاشملو
۴۴۴ تفسیر موضوعی قرآن کریم دکتر هادی آقاجانیان
۴۴۵ هیدروبیولوژی مهندس اکبر نصراله زاده
۴۴۶ درآمدی بر آنالیز عددی(۱) دکتر علیرضا امیر تیموری - دکتر جعفر بی آزار
۴۴۷ مکانیک محیطهای پیوسته اس - والیاپن
۴۴۸ عملیات واحد در مهندسی شیمی (انتقال حرارت و کاربردهای آن) وارن لی مککیب - جولیان سی . اسمیت - پیتر هریت
۴۴۹ پرورش متراکم ماهی ( جلد ۲) جاناتان شفرد نیال برومیج
۴۵۰ جلبکها مرضیه بیگم فقیر
۴۵۱ پرورش مرکبات دکتر رضا فتوحی قزوینی - مهندس جواد فتاحی مقدم
۴۵۲ فصلنامه ادب پژوهی دانشگاه گیلان
۴۵۳ مهندسی مواد آر.ال. تی مینگز
۴۵۴ راهسازی دکتر مهیار عربانی
۴۵۵ گیاهان آبزی مهندس اکبر نصراله زاده
۴۵۶ مهندسی ترافیک دکتر مهیار عربانی
۴۵۷ گروههای کیفیت و بهره وری مایک رابسون
۴۵۸ شیمی صنعتی دکتر مهندس محمد معین
۴۵۹ اصول رده بندی جانوری وی . سی. کاپور
۴۶۰ پیدایش و طبقه بندی خاکها دکتر حسن رمضانپور
۴۶۱ اصول آموزش تکنیک های والیبال منیزه منصور صادقی - فرزانه ساکی - معصومه باغبان بغداد آباد
۴۶۲ اندامزایی در مهره داران دکتر فرهاد مشایخی
۴۶۳ کنترل و گواهی بذر دکتر محمد مهدی سوهانی
۴۶۴ مبانی و قوانین ژنتیک ژولیت ایرمر
۴۶۵ مبانی شیمی آلی دکتر منوچهر مامقانی - دکتر فرها شیرینی
۴۶۶ شیمی آب سوزان ای کگ لی و جوی اندروس
۴۶۷ تنیس روی میز پیشرفته سعادت عبادی فر
۴۶۸ ارتعاشات مکانیکی (جلد ۱) پروفسور رائو
۴۶۹ پرورش قارچ شامپینیون هلموت اشتاین اک
۴۷۰ مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربرد آنها دکتر نصیر تقی زاده
۴۷۱ کارنامه پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۴۷۲ حقایقی در باره آمادگی ورزش و تندرستی فرانکس هاولی
۴۷۳ نقشه کشی صنعتی مهندس محمد جواد تسکینی
۴۷۴ مقدمه ای بر مدارهای الکتریکی ریچاردسی.درف
۴۷۵ نمایه مجله علمی شیلات ایران مریم محسنی
۴۷۶ قواعد نحو زبان عربی (بخش مرفوعات) دکتر رحمت پورمحمد
۴۷۷ تالشی ( گویش ماسوله ) ژیلبر لازار
۴۷۸ تذکره شهدای کربلا ۱و ۲ دکتر غلامرضا رحمدل
۴۷۹ خوراکهای غیر معمول در تغذیه حیوانات کلمان بودا
۴۸۰ مکان یابی ژنهای کنترل کننده صفات کمی دکتر بابک ربیعی دکتر حسین صبوری
۴۸۱ تکالیف و گوش و چشم و زبان از دیدگاه اخلاق اسلامی حجه الاسلام صدیق عربانی
۴۸۲ فیض ربانی در شناخت علوم انسانی حجه الاسلام صدیق عربانی
۴۸۳ پرتوی از اخلاق مدیریت در اسلام حجه الاسلام صدیق عربانی
۴۸۴ لغت نامه تالشی دکتر علی رفیعی
۴۸۵ شیمی محیط زیست دکتر سید مرتضی مستشاری
۴۸۶ بذرهای گفتار جین ایچسان
۴۸۷ مدیریت حشرات آفت جک ای رچ سیگل - نانسی رچ سیگل
۴۸۸ بایسته های تصمیم گیری یک مدیر سریل چارنی
۴۸۹ فصلنامه ادب پژوهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۴۹۰ کارنامه پژوهشی سال ۱۳۸۶ حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان
۴۹۱ مونوگراف قارچهای تیره Erysiphaceaeدر استان گیلان دکتر اکبر خداپرست
۴۹۲ روشهای پایه در همسانه سازی دکتر والدیس برزینس
۴۹۳ آمادگی جسمانی ۱ و ۲ میترا پورسهراب
۴۹۴ بیولوژی خاک (1) موجودات خاکزی مهندس آرمین کریمی نیا
۴۹۵ نمایه مجله منابع طبیعی ایران مریم محسنی طوبی عابدی
۴۹۶ بیماریهای سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنها دکتر سید علی الهی نیا
۴۹۷ ده ویژگی معلمان کارآمد الین کی .مک ایوان
۴۹۸ دیباچه ای تاریخی بر نظریه ادبی از افلاطون تا بارت ریچارد هارلند
۴۹۹ فرهنگ موضوعی تالشی به فارسی دکتر محرم رضایتی کیشه خاله ابراهیم خادمی ارده
۵۰۰ پژوهشنامه علوم کشاورزی جلد ۱ شماره ۷ (ویژه نامه علوم دامی) دانشکده علوم کشاورزی
۵۰۱ پژوهشنامه علوم کشاورزی جلد ۱ شماره ۸ ( ویژه نامه علوم زراعی باغبانی ) دانشکده علوم کشاورزی
۵۰۲ پژوهشنامه علوم کشاورزی جلد ۱ شماره ۹ (ویژه نامه آب و خاک ) دانشکده علوم کشاورزی
۵۰۳ CJES دانشکده منابع طبیعی
۵۰۴ CJES دانشکده منابع طبیعی
۵۰۵ CJES دانشکده منابع طبیعی
۵۰۶ برنامه ریزی خطی با MATLAB مایکل فریس، الوی منگاساریان ، استیفن رایت
۵۰۷ پژوهشنامه علوم کشاورزی جلد ۱ شماره ۶ (ویژه آب و خاک) دانشکده علوم کشاورزی
۵۰۸ پژوهشنامه علوم کشاورزی جلد ۱ شماره ۲ ( وژه نامه علوم زراعی و باغبانی ) دانشکده علوم کشاورزی
۵۰۹ پژوهشنامه علوم کشاورزی جلد ۱ شماره ۳ (ویژه نامه علوم دامی) دانشکده علوم کشاورزی
۵۱۰ پژوهشنامه علوم کشاورزی جلد ۱ شماره ۴ ( ویژه نامه علوم زراعی باغبانی ) دانشکده علوم کشاورزی
۵۱۱ اصول آموزش تکنیکهای والیبال منیژه منصور صادقی فرزانه ساکی معصومه باغبان
۵۱۲ بیماریهای درختان جنگلی و چوب دکتر مهرداد قدس خواه
۵۱۳ آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی (۱) دکتر منصور افشار محمدیان
۵۱۴ مبانی ژنتیک مهندس سهیلا تالش ساسانی
۵۱۵ شیمی دارویی دکتر نصرت اله محمودی
۵۱۶ مدیریت علفهای هرز دکتر جعفر اضغری
۵۱۷ کنترل کیفیت دیل.اچ.بسترفیلد
۵۱۸ آزمایشهای شیمی عمومی ۲ علی اکبر شامل
۵۱۹ حقوق سیاسی اجتماعی در اسلام دکتر حسن شاه ملک پور
۵۲۰ راهنمای آزمایشگاه آفات مهم درختان میوه دکتر احد صحراگرد
۵۲۱ نمایه مجله محیط شناسی مریم محسنی رویا عابدی طوبی عابدی
۵۲۲ بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچها و سایر عوامل بیماریزا درگیاهان دکتر سید علی الهی نیا
۵۲۳ زیست شناسی سلولی پیشرفته دکتر زیور صالحی
۵۲۴ حمایت و حفاظت جنگل دکتر مهرداد قدس خواه دریایی
۵۲۵ بیولوژی خاک (۲) چرخه بیولوژیک عناصر در خاک مهندس آرمین کریمی نیا
۵۲۶ برنامه های هفته پژوهش سال۱۳۸۷ دانشگاه گیلان حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
۵۲۷ برنامه درسی برای کودکان پیش دبستانی آودری کرتیس
۵۲۸ فیزیولوژی ورزش تئودور هال
۵۲۹ گزیده مقالات دکتر محمد معین دکتر مهدخت معین
۵۳۰ چکیده مقالات همایش علمی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۵۳۱ چکیده مقالات چهارمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
۵۳۲ تحقیقات بتن دانشکده فنی و مهندسی
۵۳۳ از سقط تا سقوط کنکاشی اخلاقی بر پدیده سقط جنین علی کریمیان صیقلانی
۵۳۴ نشریه مطالعات علوم ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
۵۳۵ پژوهشنامه علوم کشاورزی ( ویژه آفات و بیماریها) دانشکده علوم کشاروزی
۵۳۶ چکیده مقالات همایش ملی ادبیات مقاومت در لبنان دکتر اکرم روشنفکر
۵۳۷ فیزیک عمومی برای رشته های کشاورزی علی اکرم علیمحمدی
۵۳۸ فیزیولوژی انسان دکتر فرهاد رحمانی نیا
۵۳۹ cjes دانشکده منابع طبیعی
۵۴۰ جنین شناسی دکتر فرهاد مشایخی
۵۴۱ اصلاح برنج برای محیطهای مستعد خشکی فیشر و همکاران
۵۴۲ کنه های شکارگر خانواده فیتوزئیده ایران دکتر جلیل حاجی زاده دکتر فرید فرجی مهندس مهیار رفعتی فرد
۵۴۳ آزمایشگاه شیمی معدنی ۲ دکتر عبدالله فلاح شجاعی
۵۴۴ مهندسی راه آهن دکتر مهیار عربانی
۵۴۵ مباحثی در حساب دیفرانسیل و آنتگرال دکتر احمد عباسی
۵۴۶ کارنامه پژوهشی دانشگاه گیلان در سال ۱۳۸۷ حوزه معاونت پژوهشی به کوشش فرشته نصیر زاده
۵۴۷ فصلنامه پژوهشی تحقیقات ژنتیک اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران مریم محسنی طوبی عابدی رویا عابدی
۵۴۸ کاتالیزورهای همگن کمپلکسهای عناصر واسطه (هنر ظریف) کریستوفر مسترز
۵۴۹ ژنتیک جمعیت (اصول بنیادی ) دونالد پی .دولیتل
۵۵۰ مقدمه ای بر جبر خطی و هندسه چند وجهی ر.آ.شریف . اف
۵۵۱ آشنایی با تمرین با وزنه ریچارد برگر
۵۵۲ ایستایی معماری دکتر رحمت مدندوست، دکتر اکبر خداپرست حقی
۵۵۳ مشاوره ی دانش آموزان در مدارس گری هورن بای، کارول هال، اریک هال
۵۵۴ در آمدی بر نظریه گراف رابین جی ویلسن
۵۵۵ پرورش متراکم ماهی جلد اول جاناتان شفرد نیال برومیج
۵۵۶ راهسازی دکتر مهیار عربانی
۵۵۷ مهندسی ترافیک دکتر مهیار عربانی
۵۵۸ مبانی شیمی آلی دکتر منوچهرمامقانی دکتر فرهاد شیرینی
۵۵۹ چکیده مقالات همایش ملی مدیریت الگوی مصرف دانشکده ادبیات و علوم انسانی با همکاری دکتر محمد حسن قلیزاده
۵۶۰ مدیریت پیشرفته در ورزش دکتر رحیم رمضانی نژاد با همکاری رضا اندام، نوشین بنار، سیده عذرا میر کاظمی
۵۶۱ ادب پژوهی سال دوم ، شماره ششم ، زمستان ۱۳۸۷ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۵۶۲ گیاهان آبزی مهندس اکبر نصرالله زاده
۵۶۳ cjes دانشکده منابع طبیعی
۵۶۴ ریخت شناسی رشد و نمو گیاه برنج کیوچیکا هوشیکاوا
۵۶۵ میوه های دانه ریز دکتر نعمت الله شهرستانی
۵۶۶ برنامه های هفته پژوهش دانشگاه گیلان در سال ۱۳۸۸ کوشش فرشته نصیرزاده
۵۶۷ فیزیولوژی علفهای هرز (حلد ۱) (تولید مثل و اکوفیزیولوژی) استفن ا. دوک
۵۶۸ تجزیه و ترکیب اشعار کلیله و دمنه دکتر رحمت پور محمد
۵۶۹ تحلیل سازه ها \\\\\\\"روش های تحلیل سازه های نامعین\\\\\\\" نصرت الله فلاح
۵۷۰ آزمایشهای شیمی تجزیه ۱ دکتر محمد علی زنجانچی
۵۷۱ فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب پژوهی شماره ۷و۸ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۵۷۲ مجله تحقیقات بتن ایران دانشکده فنی و مهندسی
۵۷۳ آشنایی با نظریه گروهها دکتر شهاب الدین آبراهیمی آتانی
۵۷۴ مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت الگوی مصرف دکتر محمد حسن قلیزاده
۵۷۵ گزیده مقالات دکتر محمد معین(جلد چهارم ) دکتر مهدخت معین
۵۷۶ حسابداری مدیریت و هزینه های کیفیت دکتر محمد حسن قلیزاده، حامد پوربخش
۵۷۷ پرورش مرکبات در ایران دکتر رضا فتوحی قزوینی، مهندس جواد فتاحی مقدم
۵۷۸ ماشین های کشاورزی براین بل
۵۷۹ شیمی صنعتی دکتر مهندس محمد معین
۵۸۰ نشریه فیزیولوژی و متابولیسم ورزشی (سال اول /جلد اول /شماره ۱/بهار ۱۳۸۹) دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان
۵۸۱ ازمایشهای قیر و آسفالت دکتر مهیار عربانی
۵۸۲ تولید مثل در حیوانات مزرعه ای (جلد دوم) ای اس ای حافظ بی حافظ
۵۸۳ تکنیک و تاکتیک دونده نیمه استفامت هری ویلسون، دنیس واتز، فرانک هورویل
۵۸۴ شیمی آلی تجربی ۱ دکتر آسیه یحیی زاده
۵۸۵ فصلنامه تخصصی زبان ادبیات فارسی ادب پژوهی (سال سوم شماره نهم پاییز88 ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۵۸۶ کاربرد نمودهای فعل در زبان روسی گ.ل.سکوارتسوا
۵۸۷ نخستین گام در جبر مجرد دکتر محمود یاسی، دکتر احمد عباسی
۵۸۸ فرهنگ مهندسی عمران دکتر رحمت مدندوست مهندس محمد کاظم حجتی
۵۸۹ مفاهیم فیزیولوژیک تمرین قدرتی گری موران ، جرج مک گلین
۵۹۰ فیزیک در پزشکی هسته ای جلد۱ سایمون چری، جیمز سورنسون، مایکل فلپس
۵۹۱ مدیریت عملکرد نوین و کارت امتیازی متوازن دکتر محمد حسن قلیزاده، مجید آزادی خواه
۵۹۲ جبر خطی استفن ح فرید برگ ، آرنولد ج. اینسل، لاورنس ای .اسپنس
۵۹۳ گل بانگ تالش (مجموعه مقالات نخستین همایش علمی فرهنگ و تمدن تالش ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳ دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
۵۹۴ چکیده مقالات همایش ملی نقش زبان و فرهنگ در چشم انداز توسعه روابط ایران و روسیه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی با همکاری آرش گل اندام، قیصر مهرابی
۵۹۵ CJES دانشکده منابع طبیعی
۵۹۶ مدیریت فرآیند دکتر رضا اسماعیل پور، دکتر محمد رحیم رمضانیان، امیر پور محمد جعفر
۵۹۷ تجسم اعمال از منظر قرآن کریم دکتر علی کریمیان صیقلانی
۵۹۸ مفاهیم جدید رنگ و ظاهر آسیم کومار ری چدوری
۵۹۹ خوددرمانی آسیب های عضلانی اسکلتی روبرت لیندسای و همکاران
۶۰۰ کنترل و گواهی بذر دکتر محمد مهدی سوهانی
۶۰۱ کفش،سلامتی و ورزش دکتر رحیم رمضانی نژاد
۶۰۲ کارنامه پژوهشی سال ۱۳۷۸ حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۶۰۳ کارنامه پژوهشی سال ۱۳۷۹ حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۶۰۴ کارنامه پژوهشی سال ۱۳۸۰ حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۶۰۵ کارنامه پژوهشی سال ۱۳۸۲ حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۶۰۶ کارنامه پزوهشی سال ۱۳۸۳ حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
۶۰۷ شیمی تجزیه گاری .د. کریستین
۶۰۸ آشنایی با روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH)و کاربردهای آن دکتر نیما امانی فرد
۶۰۹ کارنامه پژوهشی در سال ۱۳۸۸ حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان-به کوشش فرشته نصیرزاده
۶۱۰ هیدروبیولوژی مهندس اکبر نصرالله زاده
۶۱۱ مدیریت ماشینهای کشاورزی شرکت جان دیر
۶۱۲ حقایقی در باره آمادگی (ورزش و تندرستی) فرانکس و هاولی
۶۱۳ Computional Methods in Civil Engineering -CMCE دانشکده فنی
۶۱۴ چکیده مقالات نخستین همایش ملی توسعه پایدار شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۶۱۵ فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی (سال سوم ، شماره دهم زمستان ۱۳۸۸) دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۶۱۶ مهندسی راه آهن دکتر مهیار عربانی، دکتر فریدون مقدس نژاد
۶۱۷ کشاورزی ارگانیک دکتر سید محمد رضا احتشامی، دکتر محمد رضا چایی چی
۶۱۸ فرهنگ نامه فیزیک پزشکی دکتر علیرضا صدر ممتاز، دکتر علیرضا بینش، علیرضا ابدی
۶۱۹ سلسله قارچها سید اکبر خداپرست
۶۲۰ چکیده مقالات همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۶۲۱ اصول شیمیایی رنگرزی الیاف مصنوعی اس. ام. برکین شو
۶۲۲ مجله CJES دانشکده منابع طبیعی
۶۲۳ فیزیک در پزشکی هسته ای جلد۲ سایمون چری جیمز سورنسون مایکل فلپس
۶۲۴ مقدمه ای بر اصول و روش های زیست شناسی مولکولی ( با تاکید بر پژوهش های حشره شناسی دکتر رضا حسینی
۶۲۵ دست از کارکردن بکشید و شروع به اندیشیدن کنید جک کوهن و گراهام مدلی
۶۲۶ فنون اساسی تحلیل و کاربرد جمعیت شناسی کی. سرینی واسان
۶۲۷ مجله cjes دانشکده منابع طبیعی
۶۲۸ مجله Vol ۵, Number ۲ Cjes دانشکده منابع طبیعی
۶۲۹ فصلنامه ادب پژوهی ( سال اول ، شماره ۲ بهار ۸۶ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۶۳۰ فصلنامه ادب پژوهی ( سال اول ، شماره۳ بهار ۸۶ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۶۳۱ فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب پژوهی(سال چهارم، شماره یازدهم بهار ۱۳۸۹ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۶۳۲ حقوق بشر در نظام بین الملل دکتر رضا سیمبر
۶۳۳ برنامه های هفته پژوهش سال ۱۳۸۹ دانشگاه گیلان فرشته نصیرزاده
۶۳۴ بیماریهای گیاهان زراعی و روشهای مبارزه با آنها دکتر سید علی الهی نیا
۶۳۵ ۱۰۱ نکته اساسی در پرورش بونسای هری توملینسون
۶۳۶ کاربرد آمار در بوم شناسی جان . ا. لودویگ، جیمز اف . رینولدز
۶۳۷ جانورشناسی کشاورزی ( برای رشته های علوم دامی و گیاه پزشکی ) دکتر جلال جلالی سندی، مهندس آیدین زیبایی
۶۳۸ آشنایی با گل ها و کلدهی ( برداشتی تلفیقی) ب. ج. گلوور
۶۳۹ اسیلوسکوپ و سیگنال ژنراتور اس . پی بالی ، راجیو بالی
۶۴۰ کنه شناسی دکتر جلیل حاجی زاده، دکتر محمد علی اکرمی ابرقویی
۶۴۱ Computational Methods in Civil Engineering (CMCE(vol. 2, No. 1, March 2011) دانشکده فنی ومهندسی
۶۴۲ چکیده مقالات هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی دانشکده علوم ریاضی
۶۴۳ چکیده مقالات همایش ملی علم و بسکتبال دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
۶۴۴ ژیمناستیک با وسیله
۶۴۵ آنالیز ریاضی دکتر اسماعیل انصاری
۶۴۶ سم شناسی و چگونگی تاثیر آفت کشهای شیمیایی جورجن استنرسن
۶۴۷ جنین شناسی (با تجدید نظر واضافات) دکتر فرهاد مشایخی
۶۴۸ ایستایی معماری دکتر رحمت مدندوست ، دکتر اکبر خداپرست حقی
۶۴۹ مهندسی ترافیک دکتر مهیار عربانی
۶۵۰ مکانیک ضربه (جلد ۱) دکتر محمود شاکری، دکتر ابوالفضل درویزه
۶۵۱ لایه های نازک نیمرساناهای شفاف دکتر سید محمد روضاتی الهام شادمانی
۶۵۲ راهبردهای امنیتی و نظم جهانی آمریکایی\"قدرت از دست رفته\" برت هنسن، پتر تافت و آندره ویول
۶۵۳ بیوشیمی ترکیبات فنلی ویلفرد ورمریز، رالف نیکلسون
۶۵۴ کارنامه پژوهشی دانشگاه گیلان در سال ۱۳۸۹ حوزه معاونت پژوهشی و فناوری به کوشش فرشته نصیرزاده
۶۵۵ ادب پژوهی (سال چهارم، شماره چهاردهم زمستان 1389) دانشکده علوم انسانی با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
۶۵۶ ادب پژوهی (سال چهارم، شماره سیزدهم پائیز 1389) دانشکده علوم انسانی با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
۶۵۷ ادب پژوهی (سال چهارم، شماره دوازدهم تابستان ۱۳۸۹) دانشکده علوم انسانی با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
۶۵۸ چکیده مقالات سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ایران دانشکده فنی و مهندسی
۶۵۹ چکیده مقالات دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران دانشکده فنی و مهندسی
۶۶۰ پژوهشنامه حقوقی (سال اول شماره اول پاییز ۱۳۸۹) دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۶۶۱ پژوهشنامه حقوقی( سال اول شماره دوم ، زمستان ۱۳۸۹) دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۶۶۲ پژوهشنامه حقوقی (سال دوم، شماره اول بهار ۱۳۹۰) دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۶۶۳ تحقیقات آفات گیاهی ایران (جلد اول ، شماره اول، زمستان ۱۳۹۰) دانشکده علوم کشاورزی
۶۶۴ مجموعه مقالات همایش ملی نقش زبان و فرهنگ در چشم انداز روابط ایران و روسیه گروه زبان روسی دانشگاه گیلان
۶۶۵ نشریه سوخت و ساز و فعالیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
۶۶۶ ادب پژوهی (سال پنجم شماره پانزدهم بهار ۱۳۹۰) دانشکده علوم انسانی با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
۶۶۷ مجموعه مقالات جهاد اقتصادی و تولید ثروت (۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۰) دانشگاه گیلان و سازمان بسیج اساتید کشور
۶۶۸ CJES December ۲۰۱۱/ vol. ۹/ number ۲ دانشکده منابع طبیعی
۶۶۹ مبانی بیوشیمی برای علوم ورزشی مایکل ای هوستون
۶۷۰ مجموعه مقالات اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در حوضه آبی دریای خزر پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه گیلان
۶۷۱ مقدمه ای بر شیمی آلی ۲ ست الز هایمر
۶۷۲ مقدمه ای بر شیمی آلی ۱ ست الز هایمر
۶۷۳ فیزیولوژی تمرین گریگوری وایت
۶۷۴ آنتوسیانین ها بیوسنتز، عملکردها و کاربردها کوین گولد، کوین دیویس، کریس واینفیلد
۶۷۵ زبان تخصصی شیمی دکتر ریحانه سریری
۶۷۶ کنترل هوشمند و هدایت سیستم های پیچیده دینامیکی دکتر احمد باقری، مهندس جلال جوادی مقدم
۶۷۷ مراحل رشد و نمو غلات دکتر مجید مجیدیان ، دکتر یحی امام
۶۷۸ حشرات: ساختمان و عمل جلد ۱ ار. اف. چاپمن
۶۷۹ زبان گرجی برای فارسی زبانان لیلا گگوچادزه
۶۸۰ راهنمای آزمایشگاه آفات مهم درختان میوه دکتر احد صحراگرد
۶۸۱ ادب پژوهی ( سال پنجم ، شماره شانزدهم، تابستان ۱۳۹۰) دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۶۸۲ ادب پژوهی ( سال پنجم ، شماره هفدهم، پاییز۱۳۹۰) دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۶۸۳ ادب پژوهی ( سال پنجم ، شماره هجدهم، زمستان ۱۳۹۰) دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۶۸۴ CJES June 2012/ vol. 10 / Number 1 دانشکده منابع طبیعی
۶۸۵ کنترل و گواهی بذر دکتر محمد مهدی سوهانی
۶۸۶ دینامیک پیشرفته اِ.فرانک.دِسوزا، ویجی.ک.گِرگ
۶۸۷ راهنمای جامع ذخایر ژنتیکی کرم ابریشم دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی، دکتر صیداوی
۶۸۸ راهسازی دکتر مهیار عربانی
۶۸۹ آشنایی با پروتئومیکس ناوین چاندرا میشرا
۶۹۰ حشرات: ساختمان و عمل جلد۲ ار.اف. چاپمن
۶۹۱ ادله اثبات دعوی در امور مدنی دکتر عبادله رستمی چلکاسری
۶۹۲ مشاوره یک رویکرد رشدنگر عبدالناصر جوان، دکتر سیدموسی کافی، دکتر فاطمه کریمی
۶۹۳ آزمایشهای قیر و آسفالت دکتر مهیار عربانی
۶۹۴ درآمدی بر نظریه گراف رابین جی ویلسن
۶۹۵ تحلیل سازه ها دکتر نصرت اله فلاح
۶۹۶ مهندسی راه آهن دکتر مهیار عربانی
۶۹۷ کنترل و گواهی بذر دکتر محمد مهدی سوهانی
۶۹۸ تکثیر و پرورش کپور و سایر ماهیان پرورشی لاسلو هوروات، گیزلا تاماس، کریس سیکرو
۶۹۹ مکانیک ضربه (جلد ۲) دکتر محمود شاکری، دکتر ابوالفضل درویزه
۷۰۰ گائوک دکتر نعمت ا... شهرستانی
۷۰۱ حفاظت تنوع زیستی کوتوال، بنرجی
۷۰۲ زیست شناسی تکوینی کاربردی دکتر فرهاد مشایخی، ارغوان جفره ای
۷۰۳ مجموعه ای از علفهای هرز مهم خزری دکتر جعفر اصغری، مهندس حسین اسعدی
۷۰۴ بیماریهای درختان میوه و برخی از گیاهان باغی و روشهای مبارزه با آنها دکتر سید علی الهی نیا
۷۰۵ راهنمای رشد هوشمند آندره دوآنی، جف اسپک، مایک لیدون
۷۰۶ معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی دکتر نصیر تقی زاده، دکتر مژگان اکبری
۷۰۷ مدیریت کیفیت دکتر محمد رحیم رمضانیان، دکتر رضا اسماعیل پور
۷۰۸ شیمی آلی تجربی ۲ دکتر آسیه یحیی زاده، سحر مجنونی
۷۰۹ ژنتیک سرطان دونا ام. بوزون
۷۱۰ میراث و گردشگری پایدار دکتر مجید یاسوری، ستاره صفا
۷۱۱ مقدمه ای بر فیزیک طیفهای اپتیکی فیلم نازک هیبل اولاف استنزل
۷۱۲ مقدمه ای بر مدلسازی ریاضی رشد گیاهان زراعی کریستوفر بی. اس. ته
۷۱۳ بررسی تطبیقی ساخت فعل در گویش های تاتی، تالشی و گیلکی دکتر جهاندوست سبزعلیپور
۷۱۴ راهسازی دکتر مهیار عربانی
۷۱۵ زیستگاه دریای خزر دکتر بهروز حیدری، لیلا یاوری، محمد منصور توتونی
۷۱۶ شیمی فیزیک تجربی دکتر حمید دژم پناه، دکتر بهرام قلمی چوبر، فرشته مرادی واجارگاه
۷۱۷ اصول پرورش کرم ابریشم (با تجدیدنظر و اضافات) دکتر سید حسین حسینی مقدم
۷۱۸ مباحثی در دستور از دیدگاه زبان شناسی دکتر مسعود خلیلی ثابت، بابک دبیر
۷۱۹ اندازه گیری و آشکارسازی تابش گلن ف. نول
۷۲۰ نانوفناوری، شناخت سیستم‌های کوچک بن راجرز، سومیتا پناتر، جسی آدامز
رکورد ۰ تا ۰ از ۰