شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: عروض
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۵۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: رحمدل، غلامرضا
مترجم:
شرحمباحث