شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: رژیم حفاظت اداری حقوقی ذخایر ماهیان حوزه آبی اتحاد شوروی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۹۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کوزنتسوف، ک
مترجم: ناصر دارایی
شرحمباحث