شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: داوری تجاری بین المللی ایران و آنسیترال
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۳۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۰۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اسدی نژاد طاهرگورابی، سید محمد
مترجم:
شرحمباحث