شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: گروههای کیفیت (بهرهوری)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۲۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: رابسون، مایک
مترجم: دکتر اسماعیل پور
شرحمباحث