شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: پرتوی از اخلاق مدیریت در اسلام
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۲۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۹۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: صدیق عربانی، یوسف
مترجم:
شرحمباحث