شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: روش تحقیق و مأخذشناسی در ادبیات عرب
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هاشملو، محمد رضا
مترجم:
شرحمباحث