شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: شغل، بودجه تحقیقاتی و مسأله فارغالتحصیلان جدید رشته ریاضی دوره دکتری
نوع: تک نگاشت
زبان:
قیمت: ۲۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: سهله، حسین
مترجم:
شرحمباحث