شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تاریخ تفکّر اجتماعی اسلام
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۷۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: فرخپور لنگرودی، ایراندخت
مترجم:
شرحمباحث