شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: کنترل کیفیت
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۲۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: بستوفیلد، دیل.اچ
مترجم: مهندس وحید متقیطلب.
شرحمباحث