شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: دینامیک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۶۵۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۶
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اسمیت، چارلز- ای
مترجم: مهندس بهروز شیاری.
شرحمباحث