شابک:
پژوهشی
عنوان: کارنامه پژوهشی دانشگاه گیلان ۱۳۷۵
نوع: کارنامه
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۵۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۶
شمار: ۶۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: صنایع نادری، ایرج
مترجم:
شرحمباحث