شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: ارتعاشات مکانیکی (جلد ۲)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۲۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۶
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: رائو
مترجم: دکتر ابوالفضل درویزه.
شرحمباحث