شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: ارتعاشات مکانیکی جلد ۱
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۱۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۲
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: رائو
مترجم: دکتر ابوالفضل درویزه.
شرحمباحث