شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مهندسی ترافیک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۸۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۹۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: عربانی , مهیار
مترجم:
شرحمباحث