شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: توربو ماشین
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۷۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: گویندا , ان. اس ، رائو
مترجم: مهندس محمد ابراهیم فلزی
شرحمباحث