شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مبانی مهندسی برق ۲
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۸۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کرمی , علی
مترجم:
شرحمباحث