شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: خشک کن های کالای نساجی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۷۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: خداپرستحقی , اکبر
مترجم:
شرحمباحث