شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: سیال لزج
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۳۴۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۶۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: فرهانیه , بیژن
مترجم:
شرحمباحث