شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: اصول و مبانی هنرهای تجسمی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۹۳۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۵۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: غلامعلیزاده ، حمزه
مترجم:
شرحمباحث