شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: راهسازی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۹۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: شمار:۲۰۰۰ جلد
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: عربانی ، مهیار
مترجم:
شرحمباحث