شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: آزمایشگاه الکترونیک ۱
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: نحوی، منوچهر
مترجم:
شرحمباحث