شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه خلاصه مقالات اولین همایش تخصصی پسابهای آلاینده محیط زیست در استان گیلان
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۵
شمار: ۴۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث