شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: اسیلوسکوپ و سیگنال ژنراتور
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۰۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: بالی , اس.پی بالی , راجیو
مترجم: دکترزکی بیاگوئی
شرحمباحث