شابک: 8-083-153-600-978
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: نانوفناوری، شناخت سیستم‌های کوچک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۶۰۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: بن راجرز، سومیتا پناتر، جسی آدامز
مترجم: دکتر راهبه نیارکی اصلی، مهندس مریم سنقرزاده
شرحمباحث