شابک: 978-600-153-065-4
دانشکده: علوم پایه
عنوان: اندازه گیری و آشکارسازی تابش
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۰۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۶۶۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: گلن ف. نول
مترجم: دکتر علیرضا صدرممتاز، مهسا نوری اصل
شرحمباحث