شابک: 978-600-153-068-5
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: مباحثی در دستور از دیدگاه زبان شناسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۰۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر مسعود خلیلی ثابت، بابک دبیر
مترجم:
شرحمباحث