شابک: 978-600-153-060-9
دانشکده: علوم پایه
عنوان: شیمی فیزیک تجربی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۲۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر حمید دژم پناه، دکتر بهرام قلمی چوبر، فرشته مرادی واجارگاه
مترجم:
شرحمباحث