شابک: 978-964-9931-95-1
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: راهسازی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۰۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۵
چاپ:
مو لف: دکتر مهیار عربانی
مترجم:
شرحمباحث