شابک: 978-600-153-048-7
دانشکده: گیلان شناسی
عنوان: بررسی تطبیقی ساخت فعل در گویش های تاتی، تالشی و گیلکی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۲۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۹۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر جهاندوست سبزعلیپور
مترجم:
شرحمباحث