شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: کنترل کیفیت (چاپ دوم)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۲۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: بستوفیلد، دیل.اچ
مترجم: دکتر اکبر خداپرست حقی مهندس وحید متقی طلب
شرحمباحث