شابک: 978-600-153-054-8
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مقدمه ای بر فیزیک طیفهای اپتیکی فیلم نازک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۹۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۲۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هیبل اولاف استنزل
مترجم: دکتر فرهاد اسمعیلی قدسی، حمید دادور
شرحمباحث