شابک: 978-600-153-058-6
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: میراث و گردشگری پایدار
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۱۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۵۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر مجید یاسوری، ستاره صفا
مترجم:
شرحمباحث