شابک: 978-600-153-057-9
دانشکده: علوم پایه
عنوان: ژنتیک سرطان
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۱۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دونا ام. بوزون
مترجم: دکتر زیور صالحی، روزبه طبیب صوفی، محمد صابری
شرحمباحث