شابک: 978-964-9931-64-7
دانشکده: علوم پایه
عنوان: شیمی آلی تجربی ۲
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۱۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۲۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر آسیه یحیی زاده، سحر مجنونی
مترجم:
شرحمباحث