شابک: 978-600-153-056-2
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: مدیریت کیفیت
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۲۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر محمد رحیم رمضانیان، دکتر رضا اسماعیل پور
مترجم:
شرحمباحث