شابک: 978-600-153-050-0
دانشکده: کشاورزی
عنوان: بیماریهای درختان میوه و برخی از گیاهان باغی و روشهای مبارزه با آنها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۲۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۶۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: دکتر سید علی الهی نیا
مترجم:
شرحمباحث