شابک: 978-600-153-045-6
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مجموعه ای از علفهای هرز مهم خزری
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۱۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر جعفر اصغری، مهندس حسین اسعدی
مترجم:
شرحمباحث