شابک: 978-600-153-046-3
دانشکده: علوم پایه
عنوان: زیست شناسی تکوینی کاربردی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۸۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر فرهاد مشایخی، ارغوان جفره ای
مترجم:
شرحمباحث