شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: ارتعاشات مکانیکی جلد اول (چاپ دوم)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۹۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۸۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: رائو
مترجم: دکتر ابوالفضل درویزه
شرحمباحث