شابک: 978-600-153-047-0
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: حفاظت تنوع زیستی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۰۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۱۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کوتوال، بنرجی
مترجم: دکتر حسن پوربابایی، مهندس طوبی عابدی
شرحمباحث