شابک: 978-600-153-039-5
دانشکده: گیلان شناسی
عنوان: گائوک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۰۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر نعمت ا... شهرستانی
مترجم:
شرحمباحث