شابک: 978-964-6577-69-5
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مکانیک ضربه (جلد ۲)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۶۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۸۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر محمود شاکری، دکتر ابوالفضل درویزه
مترجم:
شرحمباحث