شابک: 978-600-153-053-1
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مهندسی راه آهن
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۴
چاپ:
مو لف: دکتر مهیار عربانی
مترجم:
شرحمباحث