شابک: 978-964-9931-97-5
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: تحلیل سازه ها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۲۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: دکتر نصرت اله فلاح
مترجم:
شرحمباحث