شابک: 978-964-9931-98-2
دانشکده: علوم پایه
عنوان: درآمدی بر نظریه گراف
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۱۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۵
چاپ:
مو لف: رابین جی ویلسن
مترجم: دکتر جعفر بی آزار
شرحمباحث