شابک: 978-600-153-002-9
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: آزمایشهای قیر و آسفالت
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر مهیار عربانی
مترجم:
شرحمباحث